mała architektura

ŁAWKI, DONICE, KOSZE NA ŚMIECI, STOJAKI ROWEROWE, SŁUPKI PARKINGOWE, WIATY

Zobacz

PLACE ZABAW KOMPAN 

PLACE ZABAW I RZEŹBY ZABAWOWE KOMPAN, NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE

Zobacz

realizacje

nasze marki

Jesteśmy przed­staw­icielem czołowych europe­js­kich pro­du­cen­tów małej architek­tu­ry, placów zabaw i naw­ierzch­ni bezpiecznych

O nas

Arch­goods jest wyłącznym dys­try­b­u­torem pro­duk­tów czołowych pro­du­cen­tów małej architek­tu­ry i oświ­etle­nia miejskiego m.in. firm Escofet, Dur­ba­n­is, Street­park, Lab23, Larus, Eclatec w Polsce oraz niek­wes­t­ionowanego świa­towego lid­era w zakre­sie placów zabaw i sys­temów fit­ness duńskiej firmy Kom­pan. Do grona naszych part­nerów dołączył również lid­er w zakre­sie wod­nych placów zabaw — fir­ma Vor­tex.

Dostar­cza­my pro­duk­ty, które są nie tylko użyteczne i potrzeb­ne, ale także zwięk­sza­ją atrak­cyjność miejsc i to z zachowaniem naszych trady­cyjnych wartoś­ci: zaan­gażowa­nia w wartość pro­jek­tową i kra­jo­bra­zową przestrzeni miejskiej.

Aby ulice i place miejskie ożyły muszą zostać przedefin­iowane, tak aby stały się bardziej przy­jazny­mi do życia i wygod­ny­mi przestrzeni­a­mi pub­liczny­mi. Naty­ch­mi­as­towy, pozy­ty­wny efekt osiąg­niemy przez dobór mebli miejs­kich które sprzy­ja­ją spotkan­iom, roz­mowom i zabaw­ie. Ław­ki, kosze na śmieci, sto­ja­ki rowerowe, słup­ki, kraty pod drze­wo, wiaty przys­tankowe i rowerowe — to wszys­tko zna­jdziecie Państ­wo w naszej ofercie.

Pro­mu­je­my akty­wne korzys­tanie z przestrzeni miejskiej poprzez pro­jek­towanie nowych ele­men­tów, dobrze wkom­ponowanych w kra­jo­braz i infra­struk­turę ulic i placów.  Więcej terenów zielonych i ochrona bioróżnorod­noś­ci to kierun­ki wprowad­zonych zmi­an w mias­tach, których celem jest re-naturalizacja.

nowości

Blog