Archgoods — Architektura miejska

producenci małej architektury

MAŁA ARCHITEKTURA

ławki, donice, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, słupki parkingowe, wiaty …

 

Zobacz

PLACE ZABAW KOMPAN 

place zabaw i rzeźby zabawowe Kompan, nawierzchnie bezpieczne

 

Zobacz
Żagle przeciwsłoneczne na place zabaw

realizacje

nasze marki

Jesteśmy przed­staw­icielem czołowych europe­js­kich pro­du­cen­tów małej architek­tu­ry, placów zabaw i naw­ierzch­ni bezpiecznych

O nas

Arch­goods jest wyłącznym dys­try­b­u­torem pro­duk­tów czołowych pro­du­cen­tów małej architek­tu­ry i oświ­etle­nia miejskiego m.in. firm Escofet, Dur­ba­n­is, Street­park, Nuss­er, Larus, Eclatec w Polsce oraz niek­wes­t­ionowanego świa­towego lid­era w zakre­sie placów zabaw i sys­temów fit­ness, duńskiej firmy Kom­pan. Do grona naszych part­nerów dołączył również lid­er w zakre­sie wod­nych placów zabaw — fir­ma Vor­tex oraz czołowy pro­du­cent dużych sys­temów zadaszeń prze­ci­wsłonecznych Supe­ri­or Shade.

Dostar­cza­my pro­duk­ty, które są użyteczne, dobrze zapro­jek­towane oraz trwałe, tak aby zwięk­szać atrak­cyjność miejsc i kom­fort życia w mieś­cie dla wszys­t­kich mieszkańców, zgod­nie z najnowszy­mi świa­towy­mi tren­da­mi. Szczegól­nie istotne jest dla nas pro­mowanie rozwiązań inkluzy­wnych oraz zmniejsza­ją­cych efek­ty obser­wowanych zmi­an kli­maty­cznych.

Fresh zones to najnowszy trend zmierza­ją­cy do tworzenia miejsc na mapie miast, w których mieszkań­cy będą mogli odpocząć i spędz­ić wol­ny czas w cie­niu, w wyraźnie niższej tem­per­aturze, mimo panu­ją­cych na zewnętrz upałów. Jest to prob­lem, który coraz częś­ciej doty­czy również pol­s­kich miast.  Dzię­ki dużym sys­te­mom zacie­nień Supe­ri­or Shade ist­niej możli­wość zacie­nienia skw­erów miejs­kich, placów zabaw lub boisk. Dzieci zysku­ją możli­wość wspól­nej i nieskrępowanej zabawy na kam­er­al­nych, eko­log­icznych i w pełni inkluzy­wny­cb wod­nych pla­cach zabaw Vor­tex (www.parkiwodne.eu).

Aby ulice i place miejskie ożyły muszą zostać przedefin­iowane, tak aby stały się bardziej przy­jazny­mi do życia i wygod­ny­mi przestrzeni­a­mi pub­liczny­mi. Naty­ch­mi­as­towy, pozy­ty­wny efekt osiąg­niemy przez dobór odpowied­nich mebli miejs­kich które sprzy­ja­ją spotkan­iom, roz­mowom i zabaw­ie. Ław­ki, kosze na śmieci, sto­ja­ki rowerowe, słup­ki, kraty pod drze­wo, wiaty przys­tankowe i rowerowe — to wszys­tko zna­jdziecie Państ­wo w naszej ofercie.

Pro­mu­je­my akty­wne korzys­tanie z przestrzeni miejskiej poprzez pro­jek­towanie i tworze­nie miejsc, dobrze wkom­ponowanych w kra­jo­braz i infra­struk­turę miast i odpowiada­ją­cych na potrze­by mieszkańców.  Więcej terenów zielonych i pow­stawanie stref relak­su, fit­ness i zabaw to kierun­ki wprowad­zonych zmi­an w mias­tach, których celem jest re-naturalizacja.

nowości

Blog