NOWOŚCI 

mała architektura

ŁAWKI, DONICE, KOSZE NA ŚMIECI, STOJAKI ROWEROWE, SŁUPKI PARKINGOWE, WIATY

Zobacz

PLACE ZABAWFITNESS

PLACE ZABAWSYSTEMY FITNESS KOMPAN, NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE, ZADASZENIA 

Zobacz

SZTUKA ZABAWY

ZABAWA BEZ OGRANICZEŃ

skate parki

rampy, halfpipe, wall ride, flat bank, flybox, slidebox, gotowe projekt

Zobacz

nasze marki

Jesteśmy przed­staw­icielem czołowych europe­js­kich pro­du­cen­tów małej architek­tu­ry, placów zabaw i naw­ierzch­ni bez­piecznych

KOMPAN - PLACE ZABAW
lab23
street park
durbanis

O nas

 

MAŁA ARCHITEKTURAPLACE ZABAWPOZNAJ NOWĄ JAKOŚĆ I DESIGN.

W Arch­goods wierzymy, że dobry design ma ogrome znacze­nie dla kom­for­tu i jakoś­ci życia w mieś­cie. Jesteśmy Gen­er­al­nym Dys­try­b­u­torem w Polsce firmy ESCOFET — pro­du­cen­ta małej architek­tu­ry. W zakre­sie placów zabaw reprezen­tu­je­my fir­mę KOMPAN.  Pro­ponu­je­my pro­duk­ty o wyjątkowym i niepow­tarzal­nym wzor­nictwie. Jed­nak kluc­zowe dla nas jest, aby nasze pro­duk­ty zmieni­ały miejs­ca, otacza­jącą nas przestrzeń, tak abyśmy mogli cześ­ciej uśmiechać się. Od pon­ad 10 lat dostar­cza­my ele­men­ty małej architek­tu­ry czołowych europe­js­kich pro­du­cen­tów. W naszej ofer­cie zna­j­du­ją się: ław­ki parkowe, kosze uliczne, sto­ja­ki rowerowe, don­ice ogrodowe, wiaty przys­tankowe, place zabaw Kom­pan, sys­te­my fit­ness, tablice ogłoszeniowe, naw­ierzch­nie bez­pieczne. Nowoś­ci­a­mi w naszej ofer­cie są skatepar­ki oraz bard­zo ciekawy wybór kost­ki brukowej szczegól­nie dla Klien­tów wyma­ga­ją­cych. Na każdym etapie pro­jek­tu ofer­u­je­my wspar­cie naszego zespołu w zakre­sie tech­nicznym i kon­struk­cyjnym. Dzię­ki temu dobór ław­ki, koszy ulicznych, don­ic ulicznych, placu zabaw czy na jaki sto­jak na row­ery się zde­cy­dować nie będzie stanow­ił prob­le­mu. Doradza­my i wspier­amy na każdym etapie pro­jek­towa­nia. Architek­tom ofer­u­je­my rysun­ki CAD oraz bezpłatne przy­go­towanie wiz­ual­iza­cji 3d placów zabaw. Obec­nie w naszej ofer­cie zna­j­du­je się pon­ad 800 pro­duk­tów takich firm jak Escofet, Kom­pan,  Larus Design, Lab23, Sit, Kom­pan, Dur­ba­n­is, VPI, Amop. Don­ice betonowe, duże don­ice ogrodowe, ław­ki parkowe, ław­ki betonowe oraz inne ele­men­ty małej architek­tu­ry dostęp­ne w naszej ofer­cie zawsze będą wyróż­ni­ać się designem i jakoś­cią wyko­na­nia. Jako pier­wsi wprowadzil­iśmy na rynek Pol­s­ki: pro­duk­ty z kon­glom­er­atu gran­i­tu i mar­mu­ru, UHPC, stali corten – które charak­teryzyją się trwałoś­cią. Dzię­ki temu nasze ław­ki, kosze uliczne czy place zabaw posi­ada­ją pon­ad prze­cięt­ną trwałość, są wan­dalood­porne i wielokrot­nie gwaranc­je doży­wot­nią. Bez wzglę­du czy szukasz ławek do cen­trum prze­si­ad­kowego, czy reprezen­ta­cyjnego punk­tu mias­ta, a może planu­jesz wyposażyć miejs­ki park w grille parkowe lub poideł­ka – na pewno coś zna­jdziesz u nas. Zadz­woń i sprawdź nasze ceny. Pozosta­je­my do Two­jej dys­pozy­cji.

Więcej…

realizacje

Blog