mała architektura

ŁAWKI, DONICE, KOSZE NA ŚMIECI, STOJAKI ROWEROWE, SŁUPKI PARKINGOWE, WIATY

Zobacz

PLACE ZABAW KOMPAN 

PLACE ZABAW I RZEŹBY ZABAWOWE KOMPAN, NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE

Zobacz

FITNESSPARKU

WYPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH, NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE 

Zobacz

ochrona przed słońcem 

duże parasole i żagle przeciwsłoneczne do miejsc publicznych

Zobacz

realizacje

nasze marki

Jesteśmy przed­staw­icielem czołowych europe­js­kich pro­du­cen­tów małej architek­tu­ry, placów zabaw i naw­ierzch­ni bezpiecznych

KOMPAN - PLACE ZABAW
lab23
street park
durbanis

O nas

 

MAŁA ARCHITEKTURAPLACE ZABAWPOZNAJ NOWĄ JAKOŚĆ I DESIGN.

W Arch­goods wierzymy, że dobry design  ma ogromne znacze­nie dla kom­for­tu i jakoś­ci życia w mieś­cie.  Pro­ponu­je­my pro­duk­ty o wyjątkowym i niepow­tarzal­nym wzor­nictwie idą­cym w parze ze zrównoważonym roz­wo­jem. Kluc­zowe  dla nas jest, aby nasz asorty­ment zmieni­ał otacza­jącą nas przestrzeń tak, abyśmy mogli częś­ciej uśmiechać się.

Jesteśmy Gen­er­al­nym Dys­try­b­u­torem w Polsce firmy ESCOFET — pro­du­cen­ta inter­dyscy­pli­narnej małej architek­tu­ry.
W zakre­sie placów zabaw reprezen­tu­je­my fir­mę KOMPAN

Od pon­ad 10 lat dostar­cza­my ele­men­ty małej architek­tu­ry czołowych europe­js­kich pro­du­cen­tów. W naszej ofer­cie zna­j­du­ją się: ław­ki parkowe, kosze uliczne, sto­ja­ki rowerowe, donice ogrodowe, wiaty przys­tankowe,  place zabaw Kom­pan, sys­te­my fit­ness, tablice ogłoszeniowe, naw­ierzch­nie bez­pieczne. Nowoś­ci­a­mi w naszej ofer­cie są skatepar­ki, różnorod­ny wybór kost­ki brukowej wysok­iej jakoś­ci, zad­owala­jące również bard­zo wyma­ga­ją­cych klientów. 

Na każdym etapie pro­jek­tu ofer­u­je­my wspar­cie naszego zespołu w zakre­sie tech­nicznym, kon­struk­cyjnym i este­ty­cznym. Dzię­ki temu dobór ławek, pub­licznych pojem­ników na odpady, don­ic ulicznych, placu zabaw, sto­jaków na row­ery czy naw­ierzch­ni respek­tu­ją­cych środowisko nat­u­ralne nie będzie stanow­ił prob­le­mu.
Doradza­my i wspier­amy na każdym etapie pro­jek­towa­nia. Architek­tom ofer­u­je­my rysun­ki CAD oraz bezpłatne przy­go­towanie wiz­ual­iza­cji 3d placów zabaw. Obec­nie w naszej ofer­cie zna­j­du­je się pon­ad 800 pro­duk­tów takich firm jak Escofet, Kom­pan, Larus Design, Lab23, Sit, Kom­pan, Dur­ba­n­is, VPI czy Amop. Betonowe ław­ki oraz don­ice, inne ele­men­ty małej architek­tu­ry z różnorod­nych kom­po­nen­tów dostęp­ne w naszej ofer­cie zawsze będą wyróż­ni­ać się niespo­tykaną for­mą oraz wysoką jakoś­cią wykonania. 

Jako pier­wsi wprowadzil­iśmy na rynek Pol­s­ki: pro­duk­ty z kon­glom­er­atu gran­i­tu i mar­mu­ru, UHPC, stali corten – charak­teryzu­jące się ogrom­ną trwałoś­cią. Nasza mała architek­tu­ra posi­a­da pon­ad prze­cięt­ną trwałość — są wan­dalood­porne i wielokrot­nie posi­ada­ją doży­wot­nią gwarancję. Stale posz­erza­my naszą ofer­tę o pro­duk­ty bardziej “pro-eko­log­iczne” oraz dążące do mod­elu cra­dle to cra­dle

Bez wzglę­du czy szukasz ławek do cen­trum prze­si­ad­kowego, czy reprezen­ta­cyjnego punk­tu mias­ta, bądź planu­jesz wyposażyć miejs­ki park w grille parkowe, poideł­ka – na pewno coś zna­jdziesz u nas.
Zadz­woń i sprawdź nasze ceny. Pozosta­je­my do Two­jej dyspozycji.

Więcej…

nowości

Blog