We attract places

producenci małej architektury

MAŁA ARCHITEKTURA

ławki, donice, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, słupki parkingowe, wiaty …

 

Zobacz

PLACE ZABAW KOMPAN 

place zabaw i rzeźby zabawowe Kompan, nawierzchnie bezpieczne

 

Zobacz
Żagle przeciwsłoneczne na place zabaw
Archgoods - obrzeża trawnikowe

Upały w mieście?

 

Stwórz miejską oazę COOLHUB by Vortex

 
Zobacz

realizacje

nasze marki

Jesteśmy przed­staw­icielem czołowych europe­js­kich pro­du­cen­tów małej architek­tu­ry, placów zabaw i naw­ierzch­ni bezpiecznych

O nas

Jesteśmy wyłącznym dys­try­b­u­torem pro­duk­tów czołowych pro­du­cen­tów małej architek­tu­ry i oświ­etle­nia miejskiego m.in. firm Escofet, Urbi­der­mis, Dur­ba­n­is, Street­park, Nuss­er, Larus, Eclatec w Polsce oraz niek­wes­t­ionowanego świa­towego lid­era w zakre­sie placów zabaw i sys­temów fit­ness, duńskiej firmy Kom­pan. Do grona naszych part­nerów dołączył również lid­er w zakre­sie wod­nych placów zabaw — fir­ma Vor­tex oraz czołowy pro­du­cent dużych sys­temów zadaszeń prze­ci­wsłonecznych Supe­ri­or Shade.

Dostar­cza­my pro­duk­ty, które są użyteczne, dobrze zapro­jek­towane oraz trwałe, tak aby zwięk­szać atrak­cyjność miejsc i kom­fort życia w mieś­cie dla wszys­t­kich mieszkańców, zgod­nie z najnowszy­mi świa­towy­mi tren­da­mi. Szczegól­nie istotne jest dla nas pro­mowanie rozwiązań inkluzy­wnych oraz zmniejsza­ją­cych efek­ty obser­wowanych zmi­an kli­maty­cznych.

Fresh zones to najnowszy trend zmierza­ją­cy do tworzenia miejsc na mapie miast, w których mieszkań­cy będą mogli odpocząć i spędz­ić wol­ny czas w cie­niu, w wyraźnie niższej tem­per­aturze, mimo panu­ją­cych na zewnętrz upałów. Jest to prob­lem, który coraz częś­ciej doty­czy również pol­s­kich miast.  Dzię­ki dużym sys­te­mom zacie­nień Supe­ri­or Shade ist­niej możli­wość zacie­nienia skw­erów miejs­kich, placów zabaw lub boisk. Dzieci zysku­ją możli­wość wspól­nej i nieskrępowanej zabawy na kam­er­al­nych, eko­log­icznych i w pełni inkluzy­wny­cb wod­nych pla­cach zabaw Vor­tex (www.parkiwodne.eu).

Aby ulice i place miejskie ożyły muszą zostać przedefin­iowane, tak aby stały się bardziej przy­jazny­mi do życia i wygod­ny­mi przestrzeni­a­mi pub­liczny­mi. Naty­ch­mi­as­towy, pozy­ty­wny efekt osiąg­niemy przez dobór odpowied­nich mebli miejs­kich które sprzy­ja­ją spotkan­iom, roz­mowom i zabaw­ie. Ław­ki, kosze na śmieci, sto­ja­ki rowerowe, słup­ki, kraty pod drze­wo, wiaty przys­tankowe i rowerowe — to wszys­tko zna­jdziecie Państ­wo w naszej ofercie.

Pro­mu­je­my akty­wne korzys­tanie z przestrzeni miejskiej poprzez pro­jek­towanie i tworze­nie miejsc, dobrze wkom­ponowanych w kra­jo­braz i infra­struk­turę miast i odpowiada­ją­cych na potrze­by mieszkańców.  Więcej terenów zielonych i pow­stawanie stref relak­su, fit­ness i zabaw to kierun­ki wprowad­zonych zmi­an w mias­tach, których celem jest re-naturalizacja.

 

nowości

Blog

Hydrotec — ochrona drzew

Z radoś­cią infor­mu­je­my, że do naszej ofer­ty dołączyły pro­duk­ty firmy Hydrotec, wiodącego pro­du­cen­ta sys­temów ochrony drzew. Nowy kat­a­log pro­duk­tów jest już dostęp­ny do pobra­nia w zakład­ce Kat­a­lo­gi na naszej stron­ie. Co zna­jdziesz w kat­a­logu Hydrotec? Kat­a­log obe­j­mu­je sze­ro­ki asorty­ment pro­duk­tów przez­nac­zonych do ochrony drzew, które są nieod­zownym ele­mentem miejskiego kra­jo­brazu. Zna­jdziesz w nim: Kraty […] 

Poidełka miejskie: Kluczowe rozwiązanie dla miast w obliczu zmian klimatycznych

W obliczu coraz bardziej widocznych zmi­an kli­maty­cznych, dostęp do czys­tej wody pit­nej sta­je się nie tylko ważną kwest­ią zdrowot­ną, ale także aspek­tem istot­nym dla ochrony środowiska. Pol­skie mias­ta coraz bardziej zda­ją sobie sprawę z tego, że poideł­ka miejskie są kluc­zowym ele­mentem infra­struk­tu­ry miejskiej, który nie tylko zapew­nia dostęp do wody pit­nej, ale także przy­czy­nia się do ograniczenia […] 

Nowe rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w zakresie placów zabaw

27 październi­ka 2023 r. Min­is­ter Roz­wo­ju i Tech­nologii wprowadz­ił zmi­any w roz­porządze­niu doty­czą­cym warunk­ów tech­nicznych, jakim powin­ny odpowiadać budyn­ki i ich usy­tuowanie. Nowe przepisy szczegółowo reg­u­lu­ją kwest­ie doty­czące placów zabaw, z zasada­mi ich lokaliza­cji, bez­pieczeńst­wa oraz wyposażenia. […] 

Zielone miasto — przewodnik

Zaprasza­my do lek­tu­ry opra­cow­a­nia “Escofet — Zielone Mias­to”, który stanowi nie tylko prze­wod­nik, ale także inspiru­ją­cy man­i­fest pro­mu­ją­cy inte­grację miejs­kich obszarów zielonych. Dzi­ała to jako skutecz­na strate­gia w prze­ci­wdzi­ała­niu skutkom zmi­an kli­maty­cznych oraz wspiera­niu bioróżnorod­noś­ci. Niniejsze opra­cow­anie nie tylko prezen­tu­je korzyś­ci płynące z usług ekosys­te­mowych, ale także pro­ponu­je wyko­rzys­tanie innowa­cyjnych rozwiązań, takich jak don­ice i zielone wyspy […] 

Place zabaw dla nastolatków

Badanie ruchu i akty­wność fizy­cz­na w szkole: Jak wspinacz­ka akty­wiz­u­je nas­to­lat­ki Autor: dr Thea Toft Amholt Badanie z udzi­ałem 150 dziew­cząt, w wieku 9–12 lat  Badanie ruchu i akty­wność fizy­cz­na na szkol­nym placu zabaw  5 kole­jnych dni szkol­nych  200 mln punk­tów danych  Nieza­przeczalne jest, że zdrowy tryb życia i reg­u­lar­na akty­wność fizy­cz­na są kluc­zowe dla […] 

Nawierzchnie bezpieczne z atestem higienicznym PZH

Naw­ierzch­nia bez­piecz­na na placu zabaw to rodzaj powierzch­ni, która jest zapro­jek­towana i zain­stalowana w celu zmin­i­mal­i­zowa­nia ryzy­ka obrażeń u dzieci pod­czas zabawy na placu zabaw. Jest to istot­ny ele­ment w pro­jek­towa­niu placów zabaw, aby zapewnić odpowied­nie warun­ki bez­pieczeńst­wa dla dzieci pod­czas ich akty­wnoś­ci na placu zabaw. Wybór naw­ierzch­ni bez­piecznej zależy od różnych czyn­ników, takich jak […] 

Jaka powinna być odległość między stojakami rowerowymi?

Sto­ja­ki rowerowe są przy­datne w różnych miejs­cach, gdzie ist­nieje potrze­ba prze­chowywa­nia i zabez­pieczenia row­erów. Oto kil­ka miejsc, gdzie warto stosować sto­ja­ki rowerowe:   1. Miejs­ca pub­liczne: Par­ki, place, ulice, cen­tra hand­lowe, dworce kole­jowe, lot­niska i inne miejs­ca pub­liczne są ide­al­ny­mi miejs­ca­mi do umieszczenia sto­jaków rowerowych. Ułatwia­ją one użytkown­ikom bezpieczne […] 

Zalety nawierzchni bezpiecznych ze zrębek drewnianych

Naw­ierzch­nie bez­pieczne ze zrębków drew­ni­anych mają kil­ka zalet, które przy­czy­ni­a­ją się do ich pop­u­larnoś­ci: Bez­pieczeńst­wo — zręb­ki drew­ni­ane są miękkie i elasty­czne, co pozwala na absorpcję siły uderzenia pod­czas upad­ków, zapo­b­ie­ga­jąc pow­stawa­niu urazów u dzieci. Nat­u­ral­ny wygląd — naw­ierzch­nie zrębkowe wyglą­da­ją nat­u­ral­nie i dobrze kom­ponu­ją się z otocze­niem, dzię­ki czemu częs­to są wybier­ane w parkach i na terenach […]