Pra­ga. Repub­li­ka Czeska.

Flo­rentinum – to wielo­funkcyjny kom­pleks biurowo-hand­lowy, który skła­da się z podziem­nego parkingu, cen­trum hand­lowego, powierzch­ni biurowej. Dodatkowo real­iza­c­ja inwest­y­cji objęła prze­bu­dowę dwóch his­to­rycznych kamienic – przez co pro­jekt  stał się doskon­ałą okazją do stworzenia w samym cen­trum Pra­gi dwóch całkowicie nowych przestrzeni miejs­kich, od daw­na zanied­banych, które ter­az pozy­ty­wnie wpły­wa­ją na oblicze miasta.

Celem przed­sięwz­ię­cia była nie tylko budowa samego budynku, ale także zagospo­darowanie otacza­jącego terenu. W ten sposób Flo­rentinum, pomi­mo swoich god­nych podzi­wu rozmi­arów wtopił się w ist­niejącą tkankę miejską.

W ramach tego pro­jek­tu Escofet dostar­czył ław­ki Flor i Sócrates, aby nadać miejs­cu tożsamość i pobudz­ić życie w tym miejs­cu i stworzyć przestrzeń spotkań, ale także dające możli­wość wyciszenia się.