Profesjonalne żagle przeciwsłoneczne na place zabaw oraz do stref fitness

zacienienia na place zabaw

Żagle przeciwsłoneczne na placu zabaw zapewniają ochronę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. W zależności od rodzaju i wielkości żagli, mogą one być wykorzystywane do tworzenia cienia nad konkretnymi elementami placu zabaw, takimi jak zjeżdżalnie, huśtawki czy piaskownice, lub całościowo, jako zadaszenie całego placu.

Ważne jest, aby żagle przeciwsłoneczne były wykonane z wysokiej jakości materiałów i były odpowiednio zamocowane, aby zapewnić bezpieczeństwo także w przypadku nagłych i silnych podmuchów wiatru.

Nasze rozwiązania:

 

Seria Kompan Robinia

 • okres użytkowa­nia: maj-wrze­sień
 • słupy: drew­ni­ane z Robi­ni Akacjowej
 • tkaniny zacieni­a­ją­ca: w 100% z poli­etylenu wysok­iej gęs­toś­ci HDPE w kolorze beżowym.
 • gra­matu­ra 320 g/m² zapew­nia wysoką trwałość przy użytkowa­niu na zewnątrz.
 • konieczność demon­tażu przy pod­muchach wia­tru >35 km/h
 • max. dłu­gość krawędzi: 450 cm

Seria Caravita Summerday

 • okres użytkowa­nia: maj-wrze­sień
 • słupy alu­min­iowe wzmoc­nione rdze­niem stalowym
 • tkaniny zacieni­a­ją­ca: w pon­ad 120 kolorach, 100% akryl, odporny na dzi­ałanie światła i warunk­ów atmos­fer­ycznych.  Gra­matu­ra: 285–300 g/m². Brze­gi obszyte wewnętrzną, bard­zo wytrzy­małą taśmą polie­strową. Narożni­ki wzmoc­nione trójkąt­ny­mi pierś­cieni­a­mi ze stali nierdzewnej. 
 • konieczność demon­tażu przy pod­muchach wia­tru >35 km/h 
 • max. dłu­gość krawędzi: 600 m 
żagle przeciwsłoneczne Caravita

Seria Caravita Allseason

 • okres użytkowa­nia: cały rok
 • słupy: stal nierdzew­na lub stal mal­owana proszkowo
 • tkaniny zacieni­a­ją­ca: w 100% z poli­etylenu wysok­iej gęs­toś­ci HDPE. Krawędzie wzmoc­nione linką ze stali nierdzewnej o gr. 6 mm. Gra­matu­ra: 340 g/m² zapew­nia wysoką trwałość przy użytkowa­niu na zewnątrz.
 • odporność na silne powiewy wia­tru do 50 km/h
 • max. pow.: 76 m² 
żagiel przeciwsłoneczny superior shade

Seria Superior Shade

 • okres użytkowa­nia: cały rok
 • słupy: stal mal­owana proszkowo
 • tkaniny zacieni­a­ją­ca: w 100% z poli­etylenu wysok­iej gęs­toś­ci HDPE. Wzmoc­nione krawędzie linką ze stali nierdzewnej o gr. 6 mm. Gra­matu­ra: 290 g/m² zapew­nia wysoką trwałość przy użytkowa­niu na zewnątrz.
 • odporność na bard­zo silne powiewy wia­tru do 150 km/h
 • max. dłu­gość krawędzi: 15,2 m
parasole przeciwsłoneczne Caravita

Profesjonalne parasole przeciwsłoneczne Carvita

 • para­sole prze­ci­wsłoneczne dla gas­trono­mi, miejsc pub­licznych i klien­tów prywatnych
 • najwyższej jakoś­ci materiały
 • wytrzy­małość na silne wia­try nawet 100 km/h
 • nawet do 7 m długości
 • bogate wyposaże­nie dodatkowe: sys­tem “mgieł­ki wod­nej”, oświ­etle­nie LED, nagrzewnice, automaty­czne składanie i rozkładanie
 • pon­ad 200 kolorów tkanin zacieni­a­ją­cych najwyższej jakości

Jak wybrać żagiel przeciwsłoneczny?

Wybór żagla prze­ci­wsłonecznego wyma­ga rozważe­nia kilku czyn­ników, takich jak rozmi­ar i ksz­tałt obszaru, który ma być zacieniony, ori­en­tac­ja słoń­ca oraz wyma­gany poziom ochrony. Oto kil­ka kroków, które pomogą Ci wybrać odpowied­ni żagiel przeciwsłoneczny:
 
 • Zmierz obszar, który ma być zacieniony. Pomoże to określić rozmi­ar i ksz­tałt żagla prze­ci­wsłonecznego, którego potrze­bu­jesz. Ważne jest, aby wybrać żagiel, który jest wystar­cza­ją­co duży, aby zapewnić odpowied­nie zacie­nie­nie. W przy­pad­ku placów zabaw sprawdź, czy słupy nie zna­j­du­ją się w tzw. stre­fie bez­pieczeńst­wa urządzenia. W tym zakre­sie służymy pomocą.
 • Rozważ ori­en­tację słoń­ca. W zależnoś­ci od pory dnia i sezonu, kąt i pozy­c­ja słoń­ca będzie się zmieni­ać. Warto wybrać żagiel prze­ci­wsłoneczny, który moż­na reg­u­lować, aby zapewnić cień tam, gdzie jest najbardziej potrzebny.
 • Szukaj wysok­iej jakoś­ci, trwałego mate­ri­ału. Żagle prze­ci­wsłoneczne są zazwyczaj wyko­nane z mate­ri­ałów takich jak poli­etylen o wysok­iej gęs­toś­ci (HDPE) lub poli­ester. Szukaj mate­ri­ału, który jest odporny na promieniowanie UV, odd­y­cha­ją­cy i wystar­cza­ją­co moc­ny, aby wytrzy­mać wia­tr i inne warun­ki pogodowe.
 • Wybierz kolor, który odpowia­da Twoim potrze­bom. Jaśniejsze kolory zazwyczaj odbi­ja­ją więcej światła słonecznego i zapew­ni­a­ją lep­szą ochronę przed promieniowaniem UV, nato­mi­ast ciem­niejsze kolory pochła­ni­a­ją więcej ciepła, które zwłaszcza w przy­pad­ku tkanin nieod­dy­cha­ją­cych spraw­ia, że ciepłe powi­etrze będzie gro­madz­ić się pod żaglem.
 • Rozważ styl i pro­jekt żagla prze­ci­wsłonecznego. Ist­nieje wiele różnych ksz­tałtów i stylów do wyboru, takich jak trójkąt­ny, pros­tokąt­ny lub kwadra­towy. Poszukaj pro­jek­tu, który pasu­je do este­ty­ki Two­jej przestrzeni zewnętrznej i zapew­nia poziom cienia i ochrony, którego potrzebujesz.
 • Szukaj rozwiązań, które posi­ada­ją wzmoc­nione rogi i krawędzie, sys­te­my nap­ina­jące ze stali nierdzewnej i liny, które są moc­ne i trwałe, aby utrzy­mać ciężar żagla słonecznego.
 • Jeżeli plac zabaw zna­j­du­je się w przestrzeni otwartej np. w parku miejskim, szukaj rozwiązań bezob­słu­gowych i odpornych na bard­zo silne wia­try (np. seria Supe­ri­or Shade)