Glomist  to pro­duk­ty stwor­zone z myślą o Twoim kom­for­cie, ofer­u­ją orzeźwia­jącą przestrzeń, która spełni oczeki­wa­nia wszys­t­kich mieszkańców. Nieza­leżnie od tego, czy potrze­bu­jesz prz­er­wy od gorączkowego tem­pa dnia, chcesz spędz­ić czas z bliski­mi czy po pros­tu prag­niesz schłodz­ić się w ciepły dzień, Abrio i Glomist są odpowiedz­ią na Two­je potrze­by. Wybierz świeżość i kom­fort już teraz!

Upalne dni w mieś­cie nie muszą już spraw­iać Ci trud­noś­ci. Poz­naj nasze innowa­cyjne kolum­ny kli­matyzu­jące Glomist z wyjątkowy­mi dysza­mi wod­ny­mi, które zamieni­a­ją przestrzeń miejską w oazę świeżoś­ci, dając Ci chwilę oży­wienia, gdy tego potrzebujesz.

Dlaczego warto wybrać Glomist:

  • do naty­ch­mi­as­towego odświeże­nia: Wyposażone w 3–5 dysz, kolum­ny Glomist emi­tu­ją delikat­ną mgiełkę wod­ną, która naty­ch­mi­ast obniża tem­per­aturę w okol­i­cy. To błyskaw­iczne odświeże­nie w ciągu gorą­cych dni.
  • min­i­malne zuży­cie wody: Dbamy o zrównoważone korzys­tanie z zasobów nat­u­ral­nych. Nasze kolum­ny zuży­wa­ją zaled­wie 0,4–2,0 litra wody na min­utę, co oznacza efek­ty­wne i eko­log­iczne korzys­tanie z tego cen­nego zasobu.
  • oświ­etle­nie LED: Glomist to nie tylko urządze­nie do chłodzenia. W nocy pełni rolę oświ­etle­nia, bez potrze­by podłącza­nia do sieci elek­trycznej. Dzię­ki wbu­dowane­mu pan­elowi solarne­mu na szczy­cie kolum­ny, jest przy­jazne dla środowiska i oszczędza energię.
  • doskon­ałe do przestrzeni miejs­kich: Glomist jest ide­al­ny dla miejs­kich przestrzeni, parków, placów i ulic. Zapew­nia kom­for­towy relaks dla mieszkańców i turyst

Przy­witaj let­nie dni z uśmiechem i poczuj ulgę pod cie­niem Glomist. To nie tylko kolum­ny kli­matyzu­jące, to innowa­cyjne rozwiązanie dla przyszłoś­ci miejs­kich przestrzeni. Glomist — Twój sposób na chłodze­nie i oświ­etle­nie, bez kompromisów.

w dzień

w nocy

 

Dostępne modele:

 

GLOMIST NANO

VOR 7248

 

GLOMIST

VOR 7247

glomist

wysokość / sze­rokość / dłu­gość: 218/25/36 cm

zapotrze­bowanie na wodę: 0,4–1.1L/minutę

ciśnie­nie wody: 1.2–2.0 Bar

licz­ba dysz: 3

 

wysokość / sze­rokość / dłu­gość: 274/25/41 cm

zapotrze­bowanie na wodę: 1,1–1,9 L/minutę

ciśnie­nie wody: 1,4–2,0 Bar

licz­ba dysz: 5

Najważniejsze cechy produktów:

 

mgieł­ka woda zapew­nia orzeźwia­jące doświadczenie

bard­zo niskie zuży­cie wody 

do użytku w miejs­kich warunkach

oświ­etle­nie zasi­lane energią słoneczną

automaty­czny cykl pra­cy — ok. 30 sekund

odpowied­nie dla wszys­t­kich grup wiekowych

do podłączanie do miejskiej sieci wodocią­gowej (woda pitna)

rur­ki kon­struk­cyjnej wyko­nanej ze stali nierdzewnej 304/304L

prosty sposób mon­tażu i demontażu

Asortyment uzupełniający:

 

Zapraszamy do kontaktu w przypadku wszelkich pytań.