Sto­li­ki typu Tour  znalazły swo­je miejsc­je na zewnętrznym dziedz­ińcu Gomarus Col­lege w miejs­cowoś­ci Dracht­en w Holandii. W ramach założe­nia opra­cow­anego przez pra­cown­ię Buss Ontwerp  zas­tosowano pro­duk­ty wyko­nane z betonu UHPC — lekkiego  jed­nak wyjątkowo trwałego  mate­ri­ału. Dzię­ki temu uczniowie Gomarus mogą cieszyć się nowym miejscem spok­tań lub cza­sa­mi miejscem w którym mogą być prowad­zone zaję­cią pod “chmurką”.

 

 

.