Naw­ierzch­nia bez­piecz­na z atestem higien­icznym PZH

Dlaczego wybrać Thermosafe ?

Ther­mosafe to najwyższej jakoś­ci naw­ierzch­nia bez­piecz­na na place zabaw. Wyko­rzys­tanie wyse­lekcjonowanych gatunków drew­na z przewagą gatunków drew­na twardego i liś­ci­astego spraw­ia, że żywot­ność Ther­mosafe wynosi nawet 8 lat. Ther­mosafe nigdy nie będzie służyć za “kocią lub psią toaletę” — dlat­ego jest to higien­iczne i eko­log­iczne rozwiązanie. Zręb­ki nie zamarza­ją nawet w ujem­nych tem­per­at­u­rach stąd chronią przed upad­kiem przez cały rok. Pro­dukt jest przetestowany przez DEKRA i cer­ty­fikowany przez TÜV. Naw­ierzch­nia posi­a­da atest higien­iczny PZH.

Certyfikat TUV NORD

zgod­ność z nor­ma­mi: EN 1176–1:2017–12, EN 1177:2018–3

Świadectwo DEKRA

Potwierd­zona wysokość upad­ku dla naw­ierzch­ni bezpiecznej

Atest PZH

Pro­dukt posi­a­da atest higien­iczny o numerze B.BK.6011.002.2023 ważny do dnia 01.01.2028 r

Najlepsze drewno

Wyse­lekcjonowane drewno twarde z lokalnego i zrównoważonego leśnictwa

Drewno suche

drewno wysus­zone (klasa zawartoś­ci wody M20)

Cały rok

Naw­ierzch­nia zachowu­je para­me­try amortyzu­jące przez cały rok

Higienicznośc

Naw­ierzch­nia Ther­mosafe nie jest trak­towana przez psy i koty jako kuweta

Czyste drewno

drewno niebar­wione, bez środ­ków prze­ci­w­grzy­bicznych, prze­ci­wg­nil­nych i biocyd

Okres użytkowania i trwałość  Thermosafe

Naw­ierzch­nie bez­pieczne Ther­mosafe wyko­nane są z mixu różnych gatunków wyse­lekcjonowanego drew­na, z 60% udzi­ałem drew­na twardego-liś­ci­astego. W pro­ce­sie pro­dukcji drewno jest siekane i sus­zone w tem­per­aturze 80°C. Dzię­ki temu naw­ierzch­nia jest trwal­sza i ma lep­sze właś­ci­woś­ci drenażowe w porów­na­niu do zrębek wyko­nanych wyłącznie z drew­na miękkiego (trwałość ok. 2 lat). Ther­mosafe przez cały rok zachowu­je doskon­ałe para­me­try amortyza­cji w przy­pad­ku upad­ku z urządzenia zaba­wowego. Stanowi to bard­zo istot­ną przewagę nad stosowaniem piasku, który zamarza w okre­sie zimy. Ther­mosafe to także czys­tość i higiena oraz brak prob­le­mu z chwasta­mi, grzybami. 

trwałość zrębek drewnianych Thermosafe

Specyfikacja techniczna nawierzchni bezpiecznej

 
 • nat­u­ral­na naw­ierzch­nia bez­piecz­na na place zabaw

 • zręb­ki prze­siane o uziarnie­niu od 5 do 50 mm (tzw. frakc­ja głów­na stanow­ią­ca ok. 70–85% masy dostar­c­zonego mate­ri­ału), przy dopuszczal­nej dłu­goś­ci do 15 cm – zapew­nia najwyższy stan­dard ochrony przed upadkiem.

 • pro­dukt wol­ny od zanieczyszczeń

 • w pro­ce­sie pro­dukcji nie są stosowane środ­ki prze­ci­w­grzy­biczne, prze­ci­wg­nilne ani biocydy 
 • zawartość wody: drewno wysus­zone (klasa zawartoś­ci wody M20)

 • rodzaj drew­na: drewno twarde, 100% nat­u­ralne i nieo­bro­bione drewno pnia, krus­zone mechan­icznie (siekane), niska zawartość kory

 • gatunek drew­na (mix): głównie buk, klon, brzoza, olsza, jesion, wiąz, daglez­ja, mod­rzew i sos­na i jodła.

 • 60% mixu stanow­ią gatun­ki liś­ci­aste, 40% gatun­ki drew­na iglastego

 • pochodze­nie: drewno z lokalnego i zrównoważonego leśnictwa 

 • zakres stosowa­nia: place zabaw

 • zgod­ność z nor­ma­mi: EN 1176–1:2017–12, EN 1177:2018–3

 • naw­ierzch­nia bez­piecz­na posi­a­da Atest Higien­iczny PZH wys­taw­iony przez Zakład Bez­pieczeńst­wa Zdrowot­nego Środowiska NIZP — PZH w Warszawie

 • dostawa: 24 x 70 litrowe wor­ki (1 pale­ta), BIG BAG — poj. 1 m³, naczepa — 90 m³

*Więcej infor­ma­cji na tem­at norm EN 1176–1:2017–12, EN 1177:2018–3 zna­j­du­je się tutaj >

Jak rozpoznać wysokiej jakości zrębki?

O najwyższej jakoś­ci naw­ierzch­ni bez­piecznej Ther­mosafe świad­czy to, że pow­stało w 100% z lokalnego, zrównoważonego leśnict­wa i skła­da się wyłącznie z nieo­bro­bionego drew­na pnia nat­u­ral­nego. O trwałoś­ci zrębek drew­ni­anych w znacznym stop­niu decy­du­ją – gatunek drew­na, frakc­ja, poziom zanieczyszczenia (ziemia, igli­wie, itp.), wilgo­t­ność. Wysok­iej jakoś­ci zręb­ki wyko­nane sa głównie z gatunków drew­na twardego, w prze­waża­jącej częś­ci liś­ci­astego. Pon­ad­to są wolne od zanieczyszczeń i ciał obcych, takich jak np. kamie­nie, cząst­ki met­ali i gle­ba. Uwa­ga: niskiej jakoś­ci zręb­ki mogą pow­stawać m.in. w pro­ce­sie przetworzenia starych palet trans­portowych oraz drew­na wyko­rzysty­wanego w budownictwie.

drewno koło 5
Zręb­ki z przetwor­zonych palet trans­portowych posi­ada­ją cienkie, ostre odcin­ki, są łam­li­we, szy­bko krusze­ją i roz­pada­ją na mniejsze niebez­pieczne dla dzieci frag­men­ty. Są częs­to też bar­wione, aby ukryć niską jakość drewna
drewno koło 3
Zręb­ki Ther­mosafe pochodzą z siekanego drew­na nat­u­ral­nego, które jest sus­zone. Drewno jest czyste pod kątem chemicznym. Grubość zrębek wyko­nanych z drew­na twardego ma wpływ na więk­szą trwałość 4–8 lat

Jak wykonać nawierzchnię bezpieczną ze zrębek drewnianych Thermosafe?

Instrukc­ja przy­go­towa­nia i wyko­na­nia naw­ierzch­ni bez­piecznej ze zrębków drewnianych.

Przygotowanie

Jeśli naw­ierzch­nia bez­piecz­na ma być rów­na z otacza­ją­cym obszarem, wyma­gane jest wyko­nanie wykopu na głębokość równą głębokoś­ci warst­wy zrębków wraz z pod­bu­dową.
Podłoże powin­no być prze­puszczalne, aby uniknąć efek­tu sto­jącej wody np. po ulewnych deszczach. W związku z tym zale­camy przy­go­towanie warst­wy drenażowej.  UWAGA: Planu­jąc plac zabaw należy w miarę możli­woś­ci unikać prze­dostawa­nia się innych mate­ri­ałów z otoczenia, np. piasku z piaskown­i­cy, ponieważ może to poważnie osłabić efekt amortyza­cji, dlat­ego zale­camy stosowanie obrzeży.

Podbudowa

Warst­wa drenażowa (1) o gruboś­ci ok. 10–15 cm pozwala uniknąć zala­nia wodą pod­czas inten­sy­wnych opadów deszczu. Do wyko­na­nia pod­bu­dowy zale­cane jest wyko­rzys­tanie żwiru o gran­u­lacji 1–4 mm, który nie jest łat­wo wymy­wany przez wodę. Dodatkowo rekomen­du­je­my umi­arkowane zagęszcze­nie warst­wy drenażowej przy uży­ciu odpowied­niego sprzę­tu.
Na warst­wie drenażowej należy ułożyć włókn­inę o odpowied­niej prze­puszczal­noś­ci wody, aby zapo­biec miesza­niu się warstw oraz ograniczyć możli­wość kiełkowania/przerastania roślin.

Wskazówki

Planu­jąc zapotrze­bowanie na zręb­ki należy wziąć pod uwagę osi­adanie mate­ri­ału. Stąd rekomen­du­je­my zagęszcze­nie maksy­mal­nie do poziomu 20%. I tak na przykład, aby osiągnąć na gotowo grubość 30 cm wyma­gana wysokość wypełnienia wynosi ok. 36 cm. Pon­ad­to należy uwzględ­nić efekt rozsypy­wa­nia, stąd opty­mal­na grubość warst­wy Ther­mosafe (2) = min­i­mal­na grubość wynika­ją­ca z wysokoś­ci upad­ku + 10 cm nad­datku. Stąd:

 • Przy kry­ty­cznej wysokoś­ci upad­ku 2 m wyma­gana grubość warst­wy Ther­mosafe wynosi 30 cm.
 • Przy kry­ty­cznej wysokoś­ci upad­ku 3 m wyma­gana grubość warst­wy Ther­mosafe wynosi 40 cm.
warstwy (1)

Jeżeli jesteś zainteresowany wyceną lub masz inne pytania zapraszamy do kontaktu