WSZYSTKO NA PLAC ZABAW

Ele­men­ty wyposaże­nia placów zabaw, eko­log­iczne naw­ierzch­nie bez­pieczne, mała architektura

Wyposażenie placów zabaw

 

Wiedza i badania

Europe­jskie normy doty­czące placów zabaw to: EN 1176 oraz EN 1177 (ich pol­skie wer­sje są oznac­zone jako: PN-EN 1176 i PN-EN 1177) zostały po raz pier­wszy ogłos­zone w 1998 r. i w znacznym stop­niu opier­ały się na bry­tyjskiej normie BS 5696 oraz niemieck­iej DIN 7926. Czy­taj dalej »

Zabawa i rozwój są ze sobą pow­iązane. Zabawa jest jed­nym z sied­miu sys­temów emocjon­al­nych ludzkiego mózgu i jest na równi z inny­mi ludzki­mi instynk­ta­mi emocjon­al­ny­mi, taki­mi jak szczęś­cie, stra­ch czy miłość. Czy­taj dalej »

 

Bada­nia Insty­tu­tu Zabawy KOMPAN pokazu­ją, że wyposaże­nie placów zabaw pozy­ty­wnie wpły­wa na rozwój dziec­ka w wieku przed­szkol­nym.… Czy­taj więcej »

 

Według definicji zamieszc­zonej w normie PN-EN 1176–1, naw­ierzch­nia tłu­mią­ca, częs­to nazy­wana również naw­ierzch­nią bez­pieczną to „naw­ierzch­nia w obszarze powierzch­ni zderzenia, mają­ca na celu zmniejsze­nie ryzy­ka obrażeń pod­czas upad­ku na nią”. Czy­taj dalej »

Wszys­tkie dzieci są inne. Każde z nich ma swo­ją osobowość, swo­je moc­ne strony, swo­ją indy­wid­u­al­ność. Ale uni­w­er­sal­nie łączy je chęć do zabawy. Według badań Insty­tu­tu Zabawy KOMPANCzy­taj więcej»

 

Bada­nia Insty­tu­tu Zabawy KOMPAN pokazu­ją, jak najlepiej zmo­ty­wować nas­to­latków do akty­wnoś­ci fizy­cznej na pla­cach zabaw. W wieku 9–12 lat … Czy­taj więcej » 

Masz więcej pytań?

Zaprasza­my do kon­tak­tu w celu uzyska­nia dodatkowych informacji 

Kon­takt