Z czer­w­cową wiz­ytą na Skw­erze nad DTŚ w Gliwicach.
Lin­ki do dostar­c­zonych produktów:
Don­ice LENA:
Gli­wice Zarząd Dróg Miejs­kich w Gli­wicach Przed­siębiorstwo Remon­tów Ulic i Mostów S.A. PRUiM S.A.
Za zdję­cia dziękujemy: