Zaprasza­my do obe­jrzenia kole­jnej relacji zdjęciowej.

Osiedle Plan­ty Racław­ick­ie — Archicom, pięknie położone w sąsiedztwie Parku Gra­biszyńskiego  i przepły­wa­jącej obok Ślęzy.

Gen­er­al­ny Wykon­aw­ca: OPEX
Mon­taż urządzeń oraz naw­ierzch­ni bez­piecznej FLEXOTOP TM ECO Kom­pan - Kom­pa­nia Zabaw 

Mieliśmy przy­jem­ność dostar­czyć na tę inwest­y­cję pro­duk­ty zaba­wowe oraz fit­ness duńskiej firmy KOMPAN - Kom­pan Pol­s­ka włoskie sto­ja­ki rowerowe firmy LAB23 oraz ławecz­ki czeskiej firmy STREETPARK  Wszys­tkie wymienione firmy reprezen­tu­je­my na rynku polskim.

Ogromne podz­iękowa­nia dla Inwest­o­ra — firmy Archicom oraz dla firmy OPEX za kole­jną, wspól­ną realizację!

Zdję­cia: Urban­Geo — jak zawsze dziękujemy!