Rok 2021 dob­ie­ga koń­ca, chcieliśmy go zakończyć wyjątkową sesją zdję­ciową, pokazu­jącą real­i­zowany plac zabaw w samym ser­cu mias­ta Kraków, a dokład­nie na Plan­tach im. Flo­ri­ana Nowackiego.
I dzieci i dorośli zna­jdą tu wiele możli­woś­ci do wspól­nej zabawy i spędza­nia wol­nego czasu.
Tu z całą pewnoś­cią królu­je ryb­ka Lipień.
Gen­er­al­ny Wykon­aw­ca: Kris­bud Sp. z o. o.
Mon­taż urządzeń zaba­wowych, ławek i sto­lików: Kom­pa­nia Zabaw.