Place zabaw dla nastolatków

Badanie ruchu i aktywność fizyczna w szkole: Jak wspinaczka aktywizuje nastolatki

Autor: dr Thea Toft Amholt

place zabaw dla nastolaktów
Nieza­przeczalne jest, że zdrowy tryb życia i reg­u­lar­na akty­wność fizy­cz­na są kluc­zowe dla utrzy­ma­nia dobrej kondy­cji i zapo­b­ie­ga­nia wielu chorobom. Jed­nak na całym świecie aż 85% nas­to­latków nie speł­nia zale­canych norm akty­wnoś­ci fizy­cznej, która wynosi przy­na­jm­niej 60 min­ut dzi­en­nie (Guthold i in., 2019). Dla wielu z nas może to być alar­mu­ją­cym fak­tem, ale ist­nieje nadzie­ja, że moż­na to zmienić. Najnowsze bada­nia, przeprowad­zone przez dr Thea Toft Amholt i jej zespół, odkry­wa­ją fas­cynu­jące spo­jrze­nie na to, jak wspinacz­ka może być kluczem do akty­wiz­a­cji nastolatek.
 
Prob­lem nieak­ty­wnoś­ci fizy­cznej wśród młodzieży jest szczegól­nie palą­cy w przy­pad­ku dziew­cząt. To one częs­to boryka­ją się z więk­szy­mi trud­noś­ci­a­mi w akty­wiz­a­cji fizy­cznej w porów­na­niu z chłop­ca­mi. Dlat­ego naukow­cy i lekarze rodzin­ni apelu­ją o poszuki­wanie rozwiązań, które pomogą dziew­czę­tom w więk­szym stop­niu angażować się w akty­wność fizyczną.
 
Badanie przeprowad­zone przez dr Thea Toft Amholt i jej zespół skupiło się na 150 dziew­czę­tach, które spędza­ły czas na czterech różnych szkol­nych pla­cach zabaw. Dziew­czę­ta były wyposażone w urządzenia do śledzenia akty­wnoś­ci oraz urządzenia GPS przez cały tydzień szkol­ny, co poz­woliło na zebranie ogrom­nej iloś­ci danych — aż 200 mil­ionów punk­tów danych, które zostały pod­dane analizie.
 
Najbardziej zaskaku­ją­cym wnioskiem bada­nia jest to, że dziew­czę­ta okaza­ły się bard­zo akty­wne fizy­cznie na tych pla­cach zabaw. Wyni­ki badań przeczą stereo­ty­pom i mit­om, które mówią, że akty­wiz­a­c­ja dziew­cząt jest trud­niejsza. Okaza­ło się, że dziew­czę­ta spędza­ły na akty­wnoś­ci fizy­cznej od 54 do 60 min­ut codzi­en­nie, co stanow­iło aż 90–100% dzi­en­nych zale­ceń Świa­towej Orga­ni­za­cji Zdrowia.

Co ciekawe, obszary placów zabaw wyposażone w sprzęt wspinaczkowy okaza­ły się szczegól­nie sprzy­ja­jące akty­wnoś­ci fizy­cznej dziew­cząt. To tam dziew­czę­ta lubiły wspinać się, spędzać czas z przy­jaciół­mi i wyzwać siebie same, doskon­aląc swo­je umiejęt­noś­ci wspinaczkowe. Sprzęt wspinaczkowy stał się dla nich miejscem wyzwań i możli­woś­ci pokaza­nia się przed rówieśnikami.

plac zabaw dla młodzieży

Naj­ciekawsze jest to, że obszary placów zabaw wyposażone w sprzęt wspinaczkowy okaza­ły się szczegól­nie sprzy­ja­jące akty­wnoś­ci fizy­cznej dziew­cząt. Tutaj dziew­czę­ta lubiły wspinać się, spędzać czas z przy­jaciół­mi i wyzwać siebie same, doskon­aląc swo­je umiejęt­noś­ci wspinaczkowe. Sprzęt wspinaczkowy stał się dla nich miejscem wyzwań i możli­woś­ci pokaza­nia się przed rówieśnikami.

Nie tylko akty­wność fizy­cz­na była celem dziew­cząt pod­czas zabawy na pla­cach zabaw. Obserwac­je wykaza­ły, że dziew­czę­ta wyko­rzysty­wały ten czas również do rozmów i budowa­nia więzi społecznych. Spędza­ły 22% swo­jego cza­su na roz­mowach i 58% na zabaw­ie fizy­cznej. Plac zabaw stawał się areną do naw­iązy­wa­nia nowych zna­jo­moś­ci i wzmac­ni­a­nia przyjaźni.

Wnioskiem z tego bada­nia jest, że akty­wiz­a­c­ja dziew­cząt na pla­cach zabaw powin­na uwzględ­ni­ać zarówno aspekt fizy­czny, jak i społeczny. Miejs­ca te powin­ny być prze­myślane tak, aby dziew­czę­ta mogły łączyć zabawę z roz­mowa­mi i budowaniem relacji.

Pod­sumowu­jąc, dostęp do dobrze wyposażonych placów zabaw może być kluczem do akty­wiz­a­cji nas­to­latek, zarówno pod wzglę­dem akty­wnoś­ci fizy­cznej, jak i społecznej. Sprzęt wspinaczkowy, takie jak KOMPAN GALAXY, okazu­je się być szczegól­nie atrak­cyjny dla dziew­cząt, dając im możli­wość zarówno ruchu, jak i wyzwań. Dziew­czę­ta lubią wyzwa­nia, a także cenią wysokość, by móc być widoczny­mi dla innych. Dodatkowo, plac zabaw sta­je się miejscem budowa­nia relacji społecznych, co czyni go ide­al­nym środowiskiem do akty­wiz­a­cji nastolatek.

Warto zwró­cić uwagę na te wnios­ki i kon­tyn­uować pracę nad tworze­niem miejsc, które zachęcą młodzież, zwłaszcza dziew­czę­ta, do akty­wnoś­ci fizy­cznej i społecznej. Prze­cież zdrowie i dobre relac­je społeczne to klucz do szczęśli­wego życia nastolatków.

Kompan Galaxy 

Wyjątkowe place zabaw dla nastolatków