Poidełka miejskie: Kluczowe rozwiązanie dla miast w obliczu zmian klimatycznych

zdrój wodny

W obliczu coraz bardziej widocznych zmian klimatycznych, dostęp do czystej wody pitnej staje się nie tylko ważną kwestią zdrowotną, ale także aspektem istotnym dla ochrony środowiska. Polskie miasta coraz bardziej zdają sobie sprawę z tego, że poidełka miejskie są kluczowym elementem infrastruktury miejskiej, który nie tylko zapewnia dostęp do wody pitnej, ale także przyczynia się do ograniczenia zużycia plastikowych butelek, redukując w ten sposób negatywny wpływ na środowisko.

Dlaczego poidełka miejskie są ważne?

Poideł­ka miejskie, znane również jako fontan­ny pitne, są niezwyk­le istotne dla zapewnienia dostępu do czys­tej wody pit­nej dla mieszkańców i odwiedza­ją­cych mias­to. Wspom­nienia z dziecińst­wa związane z picie z fontann wody mogą być przy­jemne, ale ter­az mają one również duże znacze­nie dla zdrowia pub­licznego i ochrony środowiska.

Współczesne bada­nia naukowe jed­noz­nacznie wskazu­ją, że reg­u­larne spoży­wanie wody jest kluc­zowe dla utrzy­ma­nia zdrowia orga­niz­mu. Poideł­ka miejskie stanow­ią dar­mowe i łat­wo dostęp­ne źródło czys­tej wody pit­nej dla wszys­t­kich mieszkańców, bez koniecznoś­ci korzys­ta­nia z plas­tikowych butelek wody, które są szkodli­we dla środowiska.

Idealne orzeźwienie — woda z wiedeńskich fontann pitnych

Lato w mieś­cie wyma­ga odpowied­niego nawod­nienia. W Wied­niu rozwiązaniem są fontan­ny pitne, które są rozlokowane na tere­nie mias­ta i pozwala­ją uzu­pełnić zapasy wody w wygod­ny i eko­log­iczny sposób.
 
Mias­to Wiedeń zarządza pon­ad 900 fontan­na­mi pit­ny­mi, które są czynne od wios­ny do jesieni.  Fontan­ny te dostar­cza­ją świeżej wody pit­nej i są ważnym ele­mentem infra­struk­tu­ry miejskiej. Są one także eko­nom­iczne w zuży­ciu wody, zapew­ni­a­jąc ją w sposób kontrolowany.
 
Wiedeńśkie zdro­je wodne obe­j­mu­ją różne style architek­ton­iczne, od starych fontann miejs­kich po nowoczesne kon­strukc­je ze stali nierdzewnej, a nawet artysty­cznie zapro­jek­towane fontan­ny. Dodatkowo ist­nieje dziesięć mobil­nych fontann, które są ustaw­iane na pop­u­larnych pla­cach w mieś­cie, zapew­ni­a­jąc nie tylko wodę pit­ną, ale także ochładza­jąc się za pomocą mgły wodnej.
 
Dzię­ki inter­ak­ty­wnej mapie mias­ta Wied­nia moż­na łat­wo znaleźć wszys­tkie fontan­ny pitne, co ułatwia podróżu­ją­cym korzys­tanie z nich. Przed wyprawą warto uzu­pełnić zapasy wody w jed­nym z hoteli i wyko­rzys­tać dostęp­ne fontan­ny, aby być gotowym na akty­wnoś­ci planowane w mieście.
 
W porów­na­niu do wielu innych europe­js­kich miast, Wiedeń ma łagod­niejszy kli­mat latem, co spraw­ia, że upały są mniej uciążli­we. W prze­ci­wieńst­wie do Warsza­wy, gdzie tem­per­atu­ry mogą się­gać wyższych poziomów, Wiedeń częs­to ofer­u­je bardziej przy­jemne warun­ki pod­czas let­nich dni, co dodatkowo czyni fontan­ny pitne w mieś­cie jeszcze bardziej atrak­cyjny­mi dla turys­tów i mieszkańców.
 
Wideo prezen­tu­jące “Let­ni Napój Roku” w Wied­niu moż­na zobaczyć tutaj.
mapa poidełek w Wiedniu
Mapa lokaliza­cji poidełek w Wiedniu

Przykład Gdańska

Dobrym przykła­dem skutecznoś­ci poidełek miejs­kich jest mias­to Gdańsk. W 2018 roku mieszkań­cy Gdańs­ka wyp­ili imponu­jącą ilość 1325 m³ wody kranów­ki podanej w 25 zdro­jach. Dzię­ki temu uniknię­to zuży­cia aż 880 tys. 1,5‑litrowych plas­tikowych butelek, które mogły­by stać się ostate­cznie odpa­dem. To doskon­ały przykład na to, jak poideł­ka miejskie mogą przy­czynić się do redukcji plas­tikowego zanieczyszczenia środowiska.

Korzystanie z poidełek miejskich: Kto i gdzie?

Poideł­ka miejskie są przez­nac­zone dla różnych grup społecznych i mogą być umieszc­zone w różnych lokaliza­c­jach, aby zapewnić maksy­mal­ną użyteczność dla społecznoś­ci. Oso­by korzys­ta­jące z poidełek miejs­kich to między inny­mi mieszkań­cy, podróżu­ją­cy i turyś­ci, oso­by akty­wne fizy­cznie, rodz­ice z dzieć­mi, oso­by niepełnosprawne oraz opiekunowie zwierząt. Lokaliza­c­je poidełek miejs­kich powin­ny obe­j­mować par­ki i place zabaw, szla­ki rowerowe i piesze, cen­tra miast i place pub­liczne, stac­je kole­jowe i przys­tan­ki auto­bu­sowe, obszary rekrea­cyjne oraz obszary zielone i tere­ny spacerowe.

Nowoczesne poidełka miejskie

Nowoczesne poideł­ka miejskie są przys­tosowane do różnych potrzeb społecznoś­ci. Są wyposażone w napeł­ni­acze bidonów i butelek, co umożli­wia prak­ty­czne uzu­peł­ni­an­ie wody dla osób akty­wnych fizy­cznie i podróżu­ją­cych. Dodatkowo, wiele poidełek miejs­kich jest wyposażonych w spec­jalne mis­ki dla piesków, co stanowi ważne udo­god­nie­nie dla opiekunów zwierząt.

nowoczesne poidełka miejskie
Mod­el Hydra — przykład nowoczes­nego poideł­ka z dodatkowy­mi wylewka­mi do napeł­ni­a­nia butelek oraz napo­je­nia piesków

Jak wygląda montaż poidełka ?

 Mon­taż poideł­ka to pro­ces, który moż­na przeprowadz­ić sto­sunkowo szy­bko i bez więk­szych kom­p­likacji. Kluc­zową kwest­ią jest zapewnie­nie odpowied­niego miejs­ca mon­tażu, gdzie możli­we będzie podłącze­nie do miejskiej sieci wodocią­gowej. Przed przys­tąpi­e­niem do mon­tażu należy dokład­nie sprawdz­ić maksy­malne ciśnie­nie zasi­la­nia wody, które nie powin­no przekraczać 16. W przy­pad­ku wyższego ciśnienia konieczne może być zas­tosowanie zaworu reg­u­lu­jącego ciśnie­nie wody, co zapo­bieg­nie uszkodzeniom poideł­ka i umożli­wi kon­trolę przepły­wu wody.
 
Jeśli planowane jest odprowadze­nie wody z poideł­ka do deszczów­ki lub sieci kanal­iza­cyjnej, należy odpowied­nio przy­go­tować odpływ o śred­ni­cy 50–60 mm, zależnie od wyma­gań konkret­nego mod­elu poidełka. 
 
Mocow­anie poideł­ka na fun­damen­cie odby­wa się zgod­nie z wyty­czny­mi pro­du­cen­ta oraz dany­mi zawarty­mi w kat­a­logu pro­duk­tu. Wymi­ary fun­duszu należy dos­tosować do wyma­gań konkret­nego mod­elu poideł­ka, zapew­ni­a­jąc solidne i sta­bilne mocowanie.
 
Mon­taż poideł­ka jest sto­sunkowo prosty, ale ważne jest, aby każdy krok został przeprowad­zony zgod­nie z instrukc­ja­mi pro­du­cen­ta oraz z należytą staran­noś­cią, zapew­ni­a­jąc bez­pieczeńst­wo i praw­idłowe funkcjonowanie urządzenia.

 

Czy montaż poidełka wymaga podłączenia do sieci kanalizacyjnej lub deszczowej?

Poideł­ka nie wyma­ga­ją podłączenia do sieci kanal­iza­cyjnej ani do sys­te­mu odprowadza­nia deszczów­ki. Woda z takiego źródła jest czys­ta i nat­u­ral­na, nie wyma­ga odprowadza­nia do sys­temów kanalizacyjnych.Biorąc pod uwagę, że z urządzeń tego typu korzys­ta się głównie w okre­sie wyso­kich tem­per­atur (a w okre­sie zimowym urządze­nie jest wyłac­zone z użytkowa­nia) ewen­tu­al­ny nad­mi­ar wody szy­bko odparowu­je i nie stanowi real­nego uniedo­god­nienia. Rozwiązaniem alter­naty­wnym jest odprowadze­nie wody do koreko­ra wypełnionego kruszy­wem i owiniętego włókn­iną nieprze­puszczal­ną. Rozwiązanie takie przed­staw­iono na poniższym schemacie.
montaż poidełka bez podłączenie do instalacji sanitarnej
Schemat mon­tażu poidełe­ka bez podłączenia do sieci kanal­iza­cyjnej lub deszczowej

Oczy­wiś­cie, jeśli na tere­nie, gdzie zna­j­du­je się zdrój, ist­nieją inne obiek­ty, takie jak toale­ty pub­liczne lub inne miejs­ca użytecznoś­ci pub­licznej, które wyma­ga­ją kanal­iza­cji, mogą być one podłąc­zone do sieci kanal­iza­cyjnej, ale samo źródło wody zdrój nie wyma­ga takiego podłączenia.

Jaki jest koszt poidełka?

W cenie poideł­ka odzwier­cied­lona jest jego kon­strukc­ja oraz funkc­je, jakie ofer­u­je. Ceny net­to urządzeń waha­ją się od 5400,00 zł za mod­ele wyko­nane z betonu lub żeli­wa, aż po kilka­naś­cie tysię­cy zło­tych za bardziej zaawan­sowane rozwiąza­nia z insta­lacją wewnętrzną. Mod­ele te mogą posi­adać dodatkowe funkc­je, takie jak trzy wylew­ki, w tym jed­na do napeł­ni­a­nia butelek, oraz możli­wość napo­je­nia zwierząt, co spraw­ia, że są one atrak­cyjne zarówno dla ludzi, jak i dla ich pupili. Ostate­cz­na cena zależy od wybranego mod­elu i jego specy­fikacji, jed­nak ist­nieje sze­ro­ki zakres opcji dos­tosowanych do różnych potrzeb i budżetów.

Podsumowanie

W cza­sach coraz więk­szej świado­moś­ci eko­log­icznej i zmi­an kli­maty­cznych, poideł­ka miejskie sta­ją się niezwyk­le ważnym ele­mentem infra­struk­tu­ry miejskiej. Zapew­ni­a­ją one dostęp do czys­tej wody pit­nej, ogranicza­jąc jed­nocześnie zuży­cie plas­tikowych butelek i reduku­jąc negaty­wny wpływ na środowisko. Inwest­y­c­je w rozwój i insta­lację nowoczes­nych poidełek miejs­kich są niezwyk­le istotne dla tworzenia przestrzeni miejs­kich przy­jaznych dla zdrowia, przy­rody i ludz

Przykłady różnych rodzajów poidełek dostępnych w ofercie Archgoods: