Alta Diag­o­nal to biurowiec z lat 90., który przeszedł grun­towny remont mają­cy na celu poprawę jego efek­ty­wnoś­ci ener­gety­cznej, zmniejsze­nie kosztów utrzy­ma­nia, uzyskanie cer­ty­fikatu LEED oraz rewital­iza­cję terenów zewnętrznych.

Prace przeprowad­zono w zakre­sie fasady budynku oraz stref wspól­nych — w tym zwłaszcza w obszarze wejś­cia i foy­er. Przestrze­nie zewnętrzne otacza­jące budynek również zostały przepro­jek­towane, aby zwięk­szyć ich atrak­cyjność i sko­mu­nikować je lep­iej z miastem.

Dziedziniec biurow­ca wyposażony został w siedziska betonowe wyko­nane z betonu UHPC.