Mamy już pier­wsze boisko zre­al­i­zowane częś­ciowo sys­temie MUGA KOMPAN!

Cieszymy się, iż dzieci, młodzież i rodz­ice z Osiedle Nowy Dwór Wrocław / Wrocław Osiedle Nowy Dwór mają możli­wość akty­wnego spędza­nia cza­su i zabawy z wyko­rzys­taniem pro­duk­tów Kom­pan Pol­s­ka !

Inwest­or: Spółdziel­nia Mieszkan­iowa „Nowy Dwór” Wrocław, ul. Zem­s­ka 35
Pro­jek­tant: PROMART mgr inż. arch. Wio­let­ta Trytko
Lokaliza­c­ja: Wrocław, w pobliżu ul. Rogowskiej 124
Wykon­aw­ca: Retenc­ja Sp. z o.o.
Zdję­cia: Urban­Geo

Więcej na tem­at boisk KOMPAN:

https://www.kompanpolska.pl/muga-w-parku

YouTube Mul­ti Use Games Areas by KOMPAN:

https://www.youtube.com/watch?v=ibrX97AjYYA

Już ter­az zaprasza­my do obe­jrzenia naszego najnowszego Kat­a­logu Fit­ness KOMPAN! Bądź pier­wszy w kole­jce do przyszłoś­ci fit­nes­su na świeżym powietrzu!

Zobacz nowoś­ci pro­duk­towe, których nie chcesz przegapić!

https://secure.viewer.zmags.com/publication/57eeaae9…

#fit­ness #siłow­n­i­anaświeżym­powi­etrzu #innowac­je #pro­du­cent­placówz­abaw #KOMPAN #Wrocław #NowyD­wór­Wrocław #Kom­pan­Play­grounds
#Zielony­Wrocław Zielony Wrocław Wrocław — Inwest­y­c­je budowlane Inwest­y­c­je we Wrocław­iu KOM­PAN­Play­grounds