Paul de Ruiter Architek­ci wybrali naszą sier­ię łąwek Super­cell do wyposaże­nia wnętrz kam­pusu Woud­estein na Uni­w­er­syte­cie Eraz­musa w Rot­ter­damie. Ław­ki i don­ice Super­cell  są ter­az częś­cią budynku, który jest przykła­dem architek­tu­ry opartej na sza­cunku dla środowiska i aspiru­je do bycia jed­nym z najbardziej zrównoważonych obiek­tów uni­w­er­sytec­kich w Holandii.