Dum­fries, Wiel­ka Brytania.

Ogrom­ny szpi­tal autorstwa Ryder Archi­tec­ture i NBBJ Archi­tec­ture został zlokali­zowany na ter­e­nach o charak­terze typowo wiejskim. Jest to pier­wszy tego typu budynek o charak­terze szpi­tal­nym w Wielkiej Bry­tanii i na świecie,  w wyniku którego zrodz­iła się zupełnie nowa kon­cepc­ja szpi­tali nazy­wanych obec­nie powszech­nie „Gar­den Hos­pi­tal”. Nowy szpi­tal pow­stał na tere­nie wcześniej niezagospo­darowanym na obrzeżach szkock­iego mias­ta Dum­fries. Jest pomyślany jako szpi­tal ogrodowy, w pełni zin­te­growany z otacza­ją­cy­mi go ter­e­na­mi leśnymi.

Pro­jekt zagospo­darowa­nia kra­jo­brazu wokół i w ramach szpi­ta­la zmniejsza skalę budynku i ogranicza jego wpływ na otacza­jącą okolicę i zakła­da pełną inte­grację przestrzeni zewnętrznych i wewnętrznych. Escofet dostar­czył ław­ki Hebi, Abril w ramach wyposaże­nia siedem­nas­tu dziedz­ińców i ogrodów, które pełnią funkcję miejsc odpoczynku i kuracji pacjentów.