Pro­jekt prze­bu­dowy uli­cy Gal­ió w ramach którego przek­sz­tał­cono frag­ment między fasada­mi budynków, tworząc w ten sposób unikalną plat­for­mę zapro­jek­towaną głównie z myślą o pieszych i ogranic­zonym ruchu pojazdów.
W pro­jek­cie zas­tosowano ław­ki Sócrates, Lon­go, lampy Quake i kosze na śmieci Morel­la, które współt­worzą zin­te­growane obszary, w ramach niewiel­kich kwartałów rekreacyjnych.