W 2010 roku Yonoh Stu­dio • Valen­cia • zapro­jek­towało ławkę Mimet­ic w formie lekkiego ele­men­tu betonowego.
Wraz z fir­mą Dur­ba­n­is, którą reprezen­tu­je­my na rynku pol­skim, jesteśmy dum­ni, że Kathryn Gustafson:
i jej zespół wybrali właśnie te ław­ki do wyposaże­nia Parku Cen­tral­nego w Walencji.
Park Cen­tral­ny jest obec­nie jed­nym z naj­ciekawszych pro­jek­tów zielonych w Walencji.
Park stał się newral­gicznym punk­tem na mapie mias­ta i zmienił sposób spędza­nia cza­su w cen­trum miasta.
Lin­ki do pro­duk­tu oraz zdjęć z realizacji: