W 2010 roku Yonoh Stu­dio zapro­jek­towało ławkę Mimet­ic w formie lekkiego ele­men­tu betonowego. Ter­az jesteśmy dum­ni, że Kathryn Gustafson i jej zespół wybrali właśnie te ław­ki do wyposaże­nia Parku Cen­tral­nego w Walencji.

Park Cen­tral­ny jest obec­nie jed­nym z naj­ciekawszych pro­jek­tów zielonych w Walencji. Parku stał się newral­gicznym punk­tem na mapie mias­ta i zmieniło sposób spędza­nia cza­su w cen­trum miasta.