Klient: Cush­man & Wakefield
Park biz­ne­sowy Par­que Norte  zlokali­zowany w Madrycie to kom­pleks składa­ją­cy się z sześ­ciu biurow­ców i cen­tral­nego obszaru zewnętrznego, który stanowi serce całego kom­plek­su biurowego. Prze­bu­dowa tego obszaru zakładała nową aranżację tarasów zewnętrznych pomiędzy budynka­mi, w celu stworzenia stref relak­su i spotkań na świeżym powietrzu.
Niezwykły kli­mat udało się stworzyć m.in. dzię­ki wyko­rzys­ta­niu długich, wiją­cych się lin­iowo ławek bez opar­cia typu Escofet Serp Com­fort, które dodatkowo pełnią funkcję obrzeży rabat roślinnych.
Nato­mi­ast zestawy ławek bez opar­cia z kolekcji Box­land firmy Escofet umieszc­zono przy wejś­ci­ach do każdego z sześ­ciu budynków tworzą­cych ten kom­pleks biurowym. Dodatkowo na ławkach umieszc­zone deko­ra­cyjne napisy w formie płasko­rzeź­by z nazwa­mi budynków: Abedul (brzoza), Enci­na (dąb ostrolist­ny), Álamo (topo­la), Roble (dąb), Olmo (wiąz) i Madroño (arbut).