Okiem naszego fotografa, czyli pro­fesjon­alne spo­jrze­nie na #ParkRekrea­cyjnyMikołowskaWrocław.           Dzię­ki wspól­nej inic­jaty­wie i zaan­gażowa­niu wielu osób dochodzi do real­iza­cji bard­zo istot­nych pro­jek­tów w ramach Wrocławs­ki Budżet Oby­wa­tel­s­ki — dzięku­je­my. WBO 2018, pro­jekt nr 555 Stra­chocin — Swo­jczyce — Wojnów dla Zarzą­du Zie­leni Miejskiej we Wrocław­iu. Obec­nie dzieci mają możli­wość niesamowitej zabawy na małym zamku firmy Kom­pan Pol­s­ka NRO420-CUSTOM , ze spec­jal­nie zapro­jek­towaną zjeżdżal­nią ze stali nierdzewnej oraz na pozostałych pro­duk­tach dostar­c­zonych przez nas, jak best­seller od KOMPANSUPERNOVA.

https://www.youtube.com/watch?v=555DrQW7Kts

Pro­jekt: Pani Mar­gare­ta Jar­czews­ka — Vertigo
Wykon­aw­ca: ATTIS Budown­ict­wo
Zdję­cia: Urban­Geo