Pro­jekt przy­go­towany przez Depar­ta­ment Roz­wo­ju Miast w Mal­adze, miał na celu stworze­nie nowej, atrak­cyjnej przestrzeni dla mieszkańców miasta.

Pro­jekt zakładał pow­ięk­sze­nie stref dla pieszych wzdłuż fasad budynków, ogranicze­nie ruchu samo­chodowego do pasa cen­tral­nego i wprowadze­nie linii metra pod ziemią. Zas­tosowane mate­ri­ały są trwałe, tanie w utrzy­ma­niu. Escofet dostar­czyło ław­ki bez opar­cia Sócrates, siedziska Kiwi, ław­ki bez opar­cia Mile­nio i drew­ni­ane ław­ki Longo.