Z wizytą w przedszkolu House of Montessori W Warszawie, tuż przy budynku Forest

Cieka­wost­ki ze strony: https://www.houseofmontessori.pl :
MYŚL O PRZEDSZKOLU MONTESSORI DOJRZEWAŁA W NAS OD DAWNA.
Od 15 lat prowadząc przed­szko­la zawsze staral­iśmy się, aby dzieci miały jak najwięk­szy kon­takt z naturą, uczyły się przez dzi­ałanie w myśl zasady „co robią ręce pamię­ta umysł”. Wiemy jak waż­na jest indy­wid­u­al­iza­c­ja pra­cy każdego przed­szko­la­ka oraz har­mo­nia i pros­to­ta sty­mu­lu­jącego otoczenia.
Chce­my, by przed­szko­la które tworzymy były bliskie naszym Sąsi­adom i Rodzi­nom, które nam zau­fały, powierza­jąc edukację i opiekę nad swoi­mi dzieć­mi. Ta bliskość oznacza dla nas sza­cunek i wza­jemne zrozu­mie­nie swoich potrzeb. Naszym celem jest tworze­nie miejsc bez­piecznych i otwartych na potrze­by dzieci i rodz­iców różnych kul­tur i narodowości.”
Piękne mot­to przewodnie
Cieszymy się, iż może­my być częś­cią tego ważnego przedsięwzięcia!
Pro­jekt kam­pusu biurowego #For­est : HRA Architek­ci we współpra­cy z urbandesign.pl dla HB Reav­is
Dobór urządzeń firmy Kom­pan Pol­s­ka i pro­jekt placu zabaw: Arch­goods