Dyskote­ka Hï Ibiza pow­stała w 2017 roku w wyniku prze­bu­dowy starego klubu noc­nego Space. Udało się stworzyć noc­ną przestrzeń zabaw, znaną dziś jako świą­ty­nia świa­towej muzy­ki elektronicznej.

Przy opra­cowywa­niu pro­jek­tu zagospo­darowa­nia terenu wokół klubu — Escofet współpra­cow­ał z zespołem architek­tów z Ibizy. Celem było stworze­nie  kom­plek­sowej kon­cepcji naw­ierzch­ni, małej architek­tu­ry i oświ­etle­nia. Ostate­cznie architek­ci zde­cy­dowali się na pły­ty chod­nikowe wg. pro­jek­tu Gaudiego, ław­ki mod­ułowe Twig, don­ice Otto i Niu oraz słupy oświ­etle­niowe Ful.