Cen­trum hand­lowe Artz Pedre­gal to nowy wielo­funkcyjny kom­pleks, który zna­j­du­je się w najbardziej luk­su­sowej częś­ci połud­niowego Meksyku, w pobliżu prestiżowych dziel­nic San Ángel i El Pedregal.
Pro­jekt autorstwa Sor­do Madaleno Arqui­tec­tos.  Wyposaże­nie zewnętrznej przestrzeni pub­licznej tego nowoczes­nego cen­trum hand­lowego stanow­ią wyłącznie pro­duk­ty Escofet, w tym  ław­ki Mari­na i Mile­nio. które zna­j­du­ją się również w ofer­cie Archgoods.