Ogrom­nie cieszymy się z każdej naszej realizacji!

Fit­ness Kom­pan czyli urządzenia zapew­ni­a­jące akty­wność fizy­czną na najwyższym świa­towym poziomie, dostęp­ne są już także w Gli­wicach, na tere­nie I Liceum Ogól­nok­sz­tałcące Dwu­języ­czne im. E. Dembowskiego.