Park Cen­tral­ny w miejs­cowoś­ci Mill­brae nie był remon­towany od pon­ad dwóch dekad. Mias­to Mill­brae zwró­ciło się do biu­ra pro­jek­towego SPEC PLAY z prośbą o stworze­nie nowoczes­nego placu zabaw dla dwóch grup wiekowych: 2–5‑latków, jak i 5–12-latków. W myśl pro­jek­tu, plac zabaw miał stać się miejscem nieskrępowanej zabawy. Pro­jekt przewidy­wał również stworze­nie stref siedzą­cych, które dobrze wkom­ponowywały­by się w charak­ter placu zabaw i jed­nocześnie były bez­piecznym ele­mentem wyposaże­nia. Ostate­cznie zde­cy­dowana się na zas­tosowanie siedzeń mod­ułowych Dur­ba­n­is Inout z mate­ri­ału z recyklingu.