W zeszłym tygod­niu nasz fotograf odwiedz­ił park im. Ste­fana Żerom­skiego w Warsza­w­ie. Prace związane z prze­bu­dową placu zabaw na tere­nie parku dobiegły koń­ca, więc lada moment plac zostanie otwarty!

Przed­staw­iamy relację zdję­ciową z real­iza­cji, dla której dostar­czyliśmy urządzenia zaba­wowe z robinii akacjowej Kom­pan Polska

Z infor­ma­cji uzyskanych ze strony pro­jek­tan­ta — biu­ra POROST.com — architek­tu­ra kra­jo­brazu:

Warto wiedzieć, że część z urządzeń zaba­wowych pochodzi z poprzed­niego placu zabaw. Stare 17-let­nie zabaw­ki zostały wyczyszc­zone, poma­lowane na spoko­jniejsze kolory. Zep­sute dasz­ki i pan­ele zostały wymienione na nowe. Ter­az plac zabaw będzie o wiele bardziej nat­u­ral­ny i w duchu zero waste

Istot­na aktu­al­iza­c­ja: Z uwa­gi na jeszcze ogrod­zony teren wszys­tkie zdję­cia wykony­wane były z powietrza!

Zamaw­ia­ją­cy: Zarząd Zie­leni Warszawy

Pro­jek­tant: POROST.com — architek­tu­ra krajobrazu

Wykon­aw­ca: KĘPKA Architek­tu­ra Krajobrazu

Zdję­cia: Urban­Geo fotografia i usłu­gi dronem

Dzięku­je­my za współpracę!

#kom­pan #natu­tal­ne­placez­abaw #robini­aakacjowaA