Rzeź­by zaba­wowe stanow­ią wyjątkową atrakcję — relaty­wnie szy­bko zysku­ją sym­pa­tię wśród lokalnej społecznoś­ci. 
Oprócz pon­ad­prze­cięt­nych walorów este­ty­cznych są przede wszys­tkim miejscem zabawy, które rozwi­ja akty­wność fizy­czną, rozwi­ja kreaty­wność oraz skła­nia do integracji.

Pro­jekt każdej rzeź­by zaba­wowej (od ang. „play sculp­ture”) jest poprzed­zony  wnikli­wym pro­ce­sem poz­nawa­nia i zrozu­mienia lokalnej społecznoś­ci oraz kon­tek­stu miejs­ca. Wykony­wane są m.in. szczegółowe anal­izy środowiska nat­u­ral­nego,  przy­rod­nicze, anal­izy his­to­ryczne, migracji lud­noś­ci czy kon­sul­tac­je z z mieszkań­ca­mi. Anal­izy umożli­wia­ją również określić docelową grupę wiekową odbiorców.

Na pod­staw­ie zgro­mad­zonych infor­ma­cji przed­staw­iamy pier­wsze kon­cepc­je, aby później po kon­sul­tac­jach prze­jść do dokład­niejszych szkiców. Umożli­wia to stworze­nie formy o wysok­iej este­tyce i jakoś­ci, funkcjon­al­nej oraz płyn­nie wkom­ponowu­jącej się w przestrzeń.
Na koniec przed­staw­iamy dokład­ną wiz­ual­iza­cję formy „Play Sculp­tures”, aby jeszcze pre­cyzyjniej odzwier­ciedlić kon­cepcję o określonych mate­ri­ałach oraz barwach.

Nasi architek­ci i inżynierowie zawsze dokłada­ją wszel­kich starań,
aby ostate­cz­na kon­cepc­ja rzeź­by speł­ni­ała wszys­tkie wcześniej określone założenia.

 

 

 

Zamieni­amy Two­je pomysły w rzeź­by zaba­wowe — od pomysłu aż po pro­jekt wykonawczy.

Dinoza­ur posi­a­da wiele ekscy­tu­ją­cych ele­men­tów zaba­wowych zapro­jek­towanych z myślą o zabaw­ie dużych jak i  małych dzieci — już od szóstego roku życia. Aby dotrzeć do zjeżdżal­ni będącej ele­mentem ogo­na, dziecko przeży­je radosne łaskotanie w brzuchu, gdyż po drodze musi wspiąć się do paszczy, prze­jść przez sys­tem przeszkód wewnętrznych, który skła­da się z siatek, obręczy i mem­bran.
W trak­cie eksplo­racji dziecko wyko­rzys­ta siłę swo­jego ciała, zmysł równowa­gi oraz wyćwiczy zdol­ność planowania.

SPECYFIKACJA:

  • Wiek: 6+
  • Wysokość całkowi­ta: 415 cm
  • Stre­fa bez­pieczeńst­wa: 100 m²
  • Maks. wysokość upad­ku: 250 cm

ZWIERZĘTAPOSTACIE  Z BAŚNI ORAZ LEGEND

Rzeź­by zaba­wowe mogą również przed­staw­iać zwierzę­ta żyjące wokół nas. Ten bard­zo pop­u­larny motyw, który niezmi­en­nie bawi i uczy w przy­jazny sposób. Dużą sym­pa­tią cieszą się pon­ad­to posta­cie wyjęte pros­to z leg­end oraz baśni — “przenoszą” dzieci w alter­naty­wny świat pobudza­jąc wyobraźnię. 

Realizacja


Sowa wylądowała…

… w jed­nej z kole­bek kul­tu­ry europe­jskiej — w Pradze. W Cen­tral Parku pow­stał pier­wszy plac zabaw nowej gen­er­acji. Kolorowa i ogrom­na, o imponu­jącej rozpię­toś­ci skrzy­deł 11 metrów rzeź­ba do zabawy wyko­nana z wysoce trwałego drew­na Robinia (Robinia biała). Mias­to Pra­ga szukało wyjątkowego i spek­taku­larnego rozwiąza­nia — Robinia Owl została ode­brana bard­zo entuz­jasty­cznie przez mieszkańców oraz pokochana za wyjątkowe rozwiąza­nia zaba­wowe i estetyczne.

POJAZDYNIE TYLKO

Wóz strażac­ki, loko­mo­ty­wa a może dwupła­towiec…?  Stwórzmy razem wyjątkowy i niespo­tykany plac zabaw.

Realizacja 


Para buch, koła w ruch!

′′Witam wszys­t­kich nazy­wam się ciuch­cia Toot­sie — moi­mi rodzi­ca­mi są inżynierowie z KOMPAN Robinia Design Stu­dio, jestem parowozem. Właśnie dotarłem do mojego nowego domu, stac­ja Saint-Med­dard-en-Jalles w Bor­deaux we Francji. Trochę to zabawne, bo kiedy tu przy­jechałam dowiedzi­ałam się, że ludzie w 1978 roku zamknęli tu dworzec kole­jowy — na szczęś­cie udało nam się ponown­ie otworzyć — tylko dla dzieci. Ter­az może­my baw­ić się w sprzedaż biletów, wspólne podróże, naprawę sil­ni­ka .… pomysłów jest tak dużo. Uwiel­bi­am to, gdy dzieci wspina­ją się po mnie i odkry­wa­ją moje sekre­ty. Naprawdę nie mogłam marzyć o niczym lepszym ’ ”

POZOSTAńmY W KONTAKCIE

Zaprasza­my do kon­tak­tu jeżeli są Państ­wo zain­tere­sowani tą niezwykłą for­mą placów zabaw. Jeżeli posi­ada­ją Państ­wo pomysł na inną, nietuzinkową for­mę — z przy­jem­noś­cią pomoże­my, zapro­jek­tu­je­my i doradz­imy — wszys­tko w opar­ciu o wcześniej ustalony budżet.