Rzeź­by zaba­wowe stanow­ią wyjątkową atrakcję i szy­bko sta­je się o nich głośno w lokalnej społecznoś­ci. Oprócz wyjątkowych walorów este­ty­cznych są przede wszys­tkim miejscem zabawy, które rozwi­ja ciało, umysł oraz przy­jaźń.

Aby zapro­jek­tować odpowied­nią rzeźbę zaba­wową (od ang. „play sculp­ture”) niezbędne jest poz­nanie i zrozu­mie­nie lokalnej his­torii, anal­iza otoczenia, określe­nie kim będą przys­zli użytkown­i­cy w jakiej są grupie wiekowej. Pro­jekt pow­stanie w opar­ciu o wcześniej ustalone możli­woś­ci budże­towe. Na pod­staw­ie zgro­mad­zonych infor­ma­cji przed­staw­imy pier­wszy pomysł kon­cep­cyjny, a później dokład­niejsze szkice.

Nasi architek­ci i inżynierowie dołożą wszel­kich starań,
aby ostate­cz­na kon­cepc­ja rzeź­by speł­ni­ała wszys­tkie wcześniej określone oczekiwana.Na koniec przed­staw­imy dokład­ną wiz­ual­iza­cję rzeź­by zaba­wowej „Play Sculp­tures” abyś mógł mieć pewność, że otrzy­mu­jesz rzeźbę,
która będzie służyć i cieszyć przez dziesię­ci­ole­cia.

 

 

Zamieni­amy Two­je pomysły w rzeż­by zaba­wowe — od pomysłu aż po insta­lację

Duży dinoza­ur posi­a­da wiele ekscy­tu­ją­cych ele­men­tów
zaba­wowych zapro­jek­towanych z myślą o zabaw­ie dużych jak
i tych małych dzieci, już od szóstego roku życia. Aby dotrzeć do
zjeżdżal­ni będącej ele­mentem ogo­na, dziecko przeży­je radosne
łaskotanie w brzuchu, gdyż po drodze musi wspiąć się do paszczy,
prze­jść przez sys­tem przeszkód wewnętrznych, który skła­da się z siatek, obręczy i mem­bran. Przy okazji dziecko wyko­rzys­ta siłę swo­jego ciała, zmysł równowa­gi i wyćwiczy zdol­ność planowa­nia.

SPECYFIKACJA:
Wiek: 6+
Wysokość całkowi­ta: 415 cm
Stre­fa bez­pieczeńst­wa: 100 m²
Maks. wysokość upad­ku: 250 cm

ZWIERZĘTA I POSTACIE

Rzeż­by zaba­wowe przed­staw­ia­jące zwierzę­ta żyjące wokół nas — to bard­zo pop­u­larny motyw, który bawi i eduku­je.

Realizacja


Sowa wylądowała.

W Pradze, jed­nym z najbardziej kul­tur­al­nych miast Europy, w Cen­tral Parku pow­stał pier­wszy plac zabaw nowej gen­er­acji. Kolorowa i ogrom­na, o imponu­jącej rozpię­toś­ci skrzy­deł 11 metrów, rzeź­ba do zabawy wyko­nana jest z wysoce trwałego drew­na Robinia. Mias­to Pra­ga chci­ało czegoś wyjątkowego i spek­taku­larnego, a gdy tylko zobaczyło Robinia Owl, naty­ch­mi­ast zakochało się w jego wyglądzie i niezwykłych cechach do zabawy..

POJAZDYNIE TYLKO

Wóz strażac­ki, loko­mo­ty­wa a może dwupła­towiec — to nie prob­lem. Stwórzmy razem wyjątkowy plac zabaw — który będzie inne nie wszys­tkie dotąd.

Realizacja 


Para buch, koła w ruch !!

′′Witam wszys­t­kich nazy­wam się ciuch­cia Toot­sie — moi­mi rodzi­ca­mi są inżynierowie z KOMPAN Robinia Design Stu­dio, jestem parowozem. Właśnie dotarłem do mojego nowego domu, stac­ja Saint-Med­dard-en-Jalles w Bor­deaux we Francji. Trochę to zabawne, bo kiedy tu przy­jechałem dowiedzi­ałem się, że ludzie w 1978 roku zamknęli tu dworzec kole­jowy — na szczęś­cie udało nam się ponown­ie otworzyć — tylko dla dzieci. Ter­az może­my baw­ić się w sprzedaż biletów, wspólne podróże, naprawę sil­ni­ka .… pomysłów jest tak dużo. Uwiel­bi­am to, gdy dzieci wspina­ją się po mnie i odkry­wa­ją moje sekre­ty. Naprawdę nie mogłem marzyć o niczym lep­szym ’ ”

POZOSTAńmY W KONTAKCIE

Zaprasza­my do kon­tak­tu jeżeli zain­tere­sowani jesteś­cie Państ­wa tą niezwykłą for­mą placów zabaw. Jeżeli macie Państ­wo pomysł — z przy­jem­noś­cią pomoże­my i doradz­imy i to wszys­tko w opar­ciu o wcześniej ustalony budżet. Tak aby koszt był tylko miłym zaskocze­niem.