Barcelona. Nowa aranżac­ja placu, który pełni istot­ną rolę w tkance miejskiej Barcelony ze wzglę­du na bliską lokaliza­cję Mas­sana School of Fine Art., budynków mieszkalnych oraz ogrom­nego tar­gowiska miejskiego La Boque­ria – tuż przy uli­cy La Ram­bla w Barcelonie.

Escofet współpra­cow­ał przy real­iza­cji tego pro­jek­tu, dostar­cza­jąc kolum­ny lamp miejs­kich­Ful i ław­ki Socrates.