Fir­ma TIR Cen­trum od pon­ad 20 lat świad­czy kom­plek­sowe usłu­gi w zakre­sie samo­chodów ciężarowych i tech­ni­ki. Na nowym tere­nie w pobliżu autostrady D1 w Czechach zain­stalowal­iśmy miejs­ca siedzące na zewnątrz dla pra­cown­ików firmy i klien­tów, a także kosze na śmieci i popielniczki.
Meble do zabu­dowy: ław­ki parkowe BABIA , stoły PIKO , kosze na śmieci RAILA , popiel­nicz­ki RAILA ASH.