Przykład ciekawego pro­jek­tu typu PARK & RIDE (zaparkuj i jedź), który zre­al­i­zowany został w cen­tral­nej częś­ci Repub­li­ki Czeskiej, w miejs­cowoś­ci Ner­a­tovice, na trasie kole­jowej Pra­ga-Turnov.  Dzię­ki pro­duk­tom Street­park udało się stworzyć funkcjon­alne cen­trum prze­si­ad­kowe dla mieszkańców pob­liskiego osied­la. W ramach pro­jek­tu posz­er­zono sąsied­nią ulicę oraz stwor­zono miejs­ca parkingowe. Na dwor­cu kole­jowym postaw­iono także przys­tan­ki auto­bu­sowe, na które skierowano trans­port pod­miejs­ki i reg­u­larny w kierunku Pra­gi i okolicznych gmin.

Zain­stalowane meble miejskie: wiaty przys­tankowe FRAMEO, wiaty rowerowe FRAMEO BIKE, ław­ki BABIA, kosze na śmieci MAG, sto­ja­ki na row­ery typu SANDWICH