Cieszymy się ogrom­nie ogłosić, że fir­ma Escofet, dłu­go­let­ni part­ner Arch­goods, właśnie osiągnęła wyjątkowy kamień milowy w pro­ce­sie budowy Sagra­da Família.

 
Wieże ewan­ge­listów świętego Łukasza i świętego Mar­ka, które są częś­cią tego mon­u­men­tal­nego dzieła, ter­az wznoszą się na jeszcze bardziej imponu­jącej wysokoś­ci. Ich korony zdo­bią wyjątkowe tetramorfy, wyko­nane z rzeźbionego kamienia nat­u­ral­nego. Ale to nie wszys­tko – dodatkowo, każ­da z wież została uzu­pełniona dwoma olbrzymi­mi skrzy­dła­mi o dłu­goś­ci około dziewię­ciu metrów i wadze aż pięt­nas­tu ton. Te imponu­jące ele­men­ty są efek­tem pre­cyzyjnej współpra­cy i zaan­gażowa­nia Escofet we wciąż trwa­jącą budowę tego niesamowitego obiektu.
 
Pro­ces tworzenia tych mon­u­men­tal­nych dzieł sztu­ki wyma­gał nie tylko unikalnych umiejęt­noś­ci rzeźbiars­kich, ale także innowa­cyjnych pode­jść do mate­ri­ałów. Escofet opra­cow­ał spec­jal­ną mieszankę białego betonu, charak­teryzu­jącą się wyjątkowy­mi właś­ci­woś­ci­a­mi mechan­iczny­mi, zapew­ni­a­jącą wytrzy­małość na ściskanie pon­ad 70 MPa. To połącze­nie este­ty­ki i wytrzy­małoś­ci, które doskonale wpisu­je się w wyma­gania projektu.
 
 
W trak­cie fazy wykon­aw­czej, Escofet otrzy­mał formy i kon­strukc­je od renomowanych pro­du­cen­tów part­ner­s­kich, co umożli­wiło mon­taż, odlew betonu, a wresz­cie pre­cyzyjne pod­niesie­nie i umieszcze­nie ele­men­tów na szczy­tach wież. Cały pro­ces pod­noszenia cięż­kich ele­men­tów odbył się w zaawan­sowanych zakładach firmy Pre­con, part­nera Escofet i częś­ci grupy Cemen­tos Molins.
 
 
To wyjątkowe połącze­nie trady­cji, nowoczes­noś­ci i pre­cyzji przyniosło nieza­pom­ni­ane rezul­taty. Z dumą prezen­tu­je­my efek­ty efekt pra­cy naszego kluc­zowego Part­nera przy budowie Bazy­li­ki Sagra­da Família, która sta­je się nie tylko arcy­dziełem architek­tu­ry, lecz także świadectwem pasji i zaan­gażowa­nia Escofet.
 

 
 
#Escofet #Arch­goods #SagradaFa­mil­ia #Architek­tu­ra­Nowoś­ci #BudowaHis­to­rycz­na