Zaprasza­my do obe­jrzenia sesji zdję­ciowej zre­al­i­zowanej w Ser­cu Mias­ta Wro­claw [Wro­clove] z prezen­tacją dostar­c­zonych pro­duk­tów naszego part­nera, firmy Escofet 1886.
Real­iza­c­ja sprzed kilku lat, jed­nak na tyle waż­na, iż chcieliśmy do niej wró­cić i utr­wal­ić ją .… z pokazaniem  niesamowitego otoczenia Bul­war Xaw­erego Dunikowskiego jak Muzeum Nar­o­dowe we Wrocław­iu , ozdo­bionego przepięknym bluszczem, prze­bar­wia­ją­cym się jesienią na kolory zło­to — czerwone
Ile już było przepięknych zdjęć tego budynku jesienią!
Co za lokalizacja! 
Dostar­c­zone produkty: