Park zamkowy w Brun­talu został założony w XVI wieku. W 2021 r. przeszedł dłu­go przy­go­towywaną rekon­strukcję. Zwiedza­ją­cy mogą zobaczyć cztery nowe rzeź­by pow­stałe w ramach Let­niego Sym­pozjum Rzeź­by. Park został również obsad­zony nową zie­lenią, a jego częś­cią stało się roman­ty­czne jezioro.
Zamon­towane meble: ław­ki parkowe ALUMA , kosze na śmieci BAS.