W naw­iąza­niu do oczeki­wa­nia na wios­nę  prezen­tu­je­my zdję­cia wyko­nane w Parku Tysią­cle­cia w Krakowie, w czer­w­cu ubiegłego roku.
Mieszkań­cy Krakowa mogą cieszyć się z pięknie zagospo­darowanego parku, a my jesteśmy szczęśli­wi,                iż wyposażyliśmy Park Tysią­cle­cia w urządzenia zaba­wowe oraz urządzenia fit­ness firmy Kom­pan Pol­s­ka !
Najbardziej niesamow­itym urządze­niem jest tutaj Dream­catch­er - czyli łapacz snów.
Dzięku­je­my za miłą współpracę i zaprasza­my do Krakowa!