Zachę­camy do pobra­nia kat­a­logów w for­ma­cie PDF, poprzez kliknię­cie na poszczególne zdję­cia lub pole “Pobierz”. Jeżeli jed­nak jesteś­cie Państ­wo zain­tere­sowani kat­a­loga­mi w wer­sji papierowej, bard­zo prosimy o kon­takt z naszym biurem.

PLACE ZABAW 

wyposaże­nie placów zabaw, rzeź­by zaba­wowe, wodne place zabaw, naw­ierzch­nie bez­pieczne, sys­te­my fit­ness, sys­te­my zacieni­a­nia placów zabaw
Kompan 2024 - katalog

Kom­pan — Kat­a­log główny

place zabaw, sys­te­my fit­ness, mała architektura

Kom­pan — Rzeź­by zabawowe

tem­aty­czne rzeź­by zaba­wowe na place zabaw

Kom­pan — Fit­ness & Sport

wyposaże­nie siłowni zewnętrznych i stref fitness

Kom­pan — GreenLine

w 100% eko­log­iczne place zabaw

Kom­pan — Tem­aty­czne place zabaw

kon­cepc­je tem­aty­cznych placów zabaw

Kom­pan — Corocord

wspinacz­ka linowa na placu zabaw

 

MAŁA ARCHITEKTURA MIEJSKA, OŚWIETLENIE 

ław­ki, kosze na śmieci, sto­ja­ki rowerowe, wiaty, oświ­etle­nie uliczne dla mias­ta, parku, galerii hand­lowej lub obiek­tów biurowych

Escofet — Kat­a­log główny

wyjątkowa mała architek­tu­ra miejs­ka oraz oświetlenie

Escofet — Przewodnik

jak praw­idłowo dobier­ać duże don­ice miejskie do roślinności ?

Escofet

duże don­ice do przestrzeni miejskiej,  wyjątkowe ław­ki i inne elementy 

Ther­mosafe

naw­ierzch­nie bez­pieczne na place zabaw

Hydrotec — Ochrona drzew

kraty pod drze­wo, pio­nowe osłony na drzewo

Dur­ba­n­is — Kat­a­log główny

nowoczesne ław­ki, don­ice, sto­ja­ki rowerowe do przestrzeni miejskiej

Dur­ba­n­is — Inout

ław­ki o wyjątkowym desig­nie. Domin­u­ją­cy mate­ri­ał: tworzy­wo sztuczne

Escofet Air Collection

Escofet — Air Collection

współczes­na mała architek­tu­ra z tworzy­wa sztucznego 

Street­park

meble miejskie o współczes­nym desig­nie. Domin­u­ją­cy mate­ri­ał: stal + drewno

Nuss­er — Kat­a­log główny

współczes­na mała architek­tu­ra miejs­ka. Domin­u­ją­cy mate­ri­ał: stal + drewno 

Larus Design 

pro­du­cent poidełek, zdro­jów miejs­kich oraz innych ele­men­tów małej architektury

Sit

pro­du­cent zdro­jów wod­nych, poidełek, ławek i don­ic i domków mod­ułowych z betonu

Vasart — Pro­jek­ty Indywidualne

kat­a­log zre­al­i­zowanych pro­jek­tów indy­wid­u­al­nych małej architektury

Garten­metall 

obrzeża trawnikowe, fontan­ny, mała architek­tu­ra ogrodowa oraz kuch­nie zewnętrzne

Inne rozwiązania

żagle prze­ci­wsłoneczne, skate par­ki, wodne place zabaw

Supe­ri­or Shade

pro­fesjon­alne wiaty, para­sole, żagle prze­ci­wsłoneczne do miejsc publicznych

Car­avi­ta

ekskluzy­wne para­sole i żagle prze­ci­wsłoneczne, z sys­te­mem mgieł­ki wod­nej, nagrzewnicami 

Tip­tip­tap

kom­plek­sowe wyposaże­nie i budowa skate parków modułowych

Vor­tex — Kat­a­log główny

wodne place zabaw

Vor­tex — Water Journey

wodne place zabaw dla najmłodszych