Helios Busi­ness Park to zespół dwóch nowoczes­nych biurow­ców o powierzch­ni 55 000 m², z cer­ty­fikatem LEED Pla­tini­um. Autorem pro­jek­tu jest biuro architek­ton­iczne Fen­wick Irib­ar­ren Archi­tects ze stol­i­cy Hisz­pani, które postaw­iło sobie za cel stworze­nie miejs­ca zori­en­towanego na użytkown­i­ka, które zapewni najlep­sze środowiska pra­cy o wysok­iej wyda­jnoś­ci. Wokół biurow­ców zas­tosowano pro­duk­ty Escofet, w tym ław­ki Lon­go, don­ice Icaria i sys­tem naw­ierzch­ni zielonych Chesterblocks.