Cen­trum hand­lowe Glòries w Barcelonie przeszło grun­towny pro­ces renowacji, aby całkowicie zmienić swój wygląd, zarówno wewnątrz jak i na zewnętrznych.

Pier­wsza faza pro­ce­su renowacji Glòries rozpoczęła się w pier­wszym kwartale 2012 roku i pociągnęła za sobą przek­sz­tałce­nie Car­rer Verd, dawniej zamkniętej galerii, w otwartą ulicę hand­lową, która jest ter­az w pełni zin­te­growana z otocze­niem. Dru­gi etap pole­gał na renowacji całej fasady cen­trum, wye­lim­i­nowa­niu najwyższego pię­tra, zamknię­tych galerii i chod­ników oraz remon­cie miejsc pub­licznych. Pra­cow­n­ia architek­ton­icz­na, której powier­zono wyko­nanie prac, to L35 Arqui­tectes, zaś Xavier Mariscal był odpowiedzial­ny za zapro­jek­towanie nowego obrazu graficznego, ele­men­tów urban­isty­cznych i naw­ierzch­ni terenów zewnętrznych.

W ramach tego pro­jek­tu Escofet, we współpra­cy z Xavier Mariscal, opra­cow­ał sześ­ciokątne pły­ty chod­nikowe Poble Nou oraz trzy don­ice Jules et Jim i Cather­ine. Escofet był również odpowiedzial­ny za sto­ja­ki rowerowe Raval zain­stalowane przy dwóch wejś­ci­ach do cen­trum handlowego.