Kolekc­je ławek Mega­cell, Super­cell i Mimet­ic są ter­az częś­cią otoczenia kam­pusu uni­w­er­syteck­iego w Greno­ble we Francji. Pro­jekt zakładał stworze­nie miejs­ca wymi­any wiedzy i debat stu­denc­kich, tuż przy Bib­liotece Prawa

 

.