Wyświetlanie wszystkich wyników: 67

Don­ice ogrodowe i uliczne — czym kierować się przy wyborze

Z całą pewnoś­cią nie należy zwracać  uwa­gi wyłącznie na design. Oprócz  istot­nej kwestii este­ty­cznej, pri­o­ry­tetem jest jakość mate­ri­ału, z jakiego jest wyko­nany — jest to szczegól­nie istotne w przy­pad­ku don­ic ustaw­ianych w miejs­cach pub­licznych, ogóln­o­dostęp­nych, gdzie mała architek­tu­ra narażona jest na jeszcze więk­sze zniszczenia niż w ogro­dach pry­wat­nych. W naszej ofer­cie zna­j­du­ją się don­ice betonowe, kami­enne, don­ice stalowe, don­ice ze stali corten oraz don­ice z tworzy­wa sztucznego.

Przy wyborze don­ic warto również pod­dać reflek­sji warun­ki atmos­fer­yczne panu­jące przez cały rok — szczegól­nie okres zimowa­nia roślin. Nie każ­da don­ica posi­a­da odpowied­nie para­me­try wytrzy­mu­jące tem­per­atu­ry spada­jące poniżej 0. Najbardziej dos­tosowane do pol­s­kich warunk­ów atmos­fer­ycznych posi­ada­ją don­ice z dodatkową izo­lacją ter­miczną chroniącą układ korzeniowy roślin nawet w bard­zo nis­kich tem­per­at­u­rach. W tym przy­pad­ku zale­camy głównie don­ice met­alowe z izo­lacją ter­miczną oraz don­ice betonowe UHPC bądź kon­glom­er­atu. Zal­icza­ją się one do grupy don­ic mrozoodpornych.

Należy również pamię­tać, że don­ice ogrodowe, parkowe czy don­ice przyuliczne dobier­amy odpowied­nio do wielkoś­ci bryły korzeniowej, z  poprawnie zbal­an­sowanym zapasem miejs­ca umożli­wia­jąc dal­szy opty­mal­ny wzrost roślin. Odpowied­nio dobrany rozmi­ar kubatu­ry don­icy przełoży się na dostar­cze­nie adek­wat­nej iloś­ci skład­ników pokar­mowych oraz wody roślin­ie di roz­wo­ju oraz zapo­bieg­nie więd­nię­ciu. Warto jed­nak pamię­tać, że sadze­nie roślin w zbyt dużych don­icach zwyk­le przekła­da się na  nad­miernie rozrośnię­cie sys­te­mu korzeniowego, skutku­jąc niepro­por­c­jal­ny­mi wymi­ara­mi  do górnych, zbyt małych par­tii roślin.