Wyświetlanie wszystkich wyników: 66

Don­ice ogrodowe i uliczne — czym kierować się przy wyborze

Z całą pewnoś­cią nie należy zwracać  uwa­gi wyłącznie na design. Wygląd don­icy ogrodoweh jest oczy­wiś­cie ważny, ale należy również zwró­cić uwagę na jakość mate­ri­ału, z jakiego jest wyko­nany — jest to szczegól­nie istotne w przy­pad­ku don­ic ustaw­ianych w miejs­cach pub­licznych, ogóln­o­dostęp­nych, czy też w pry­wat­nym ogrodzie. Dostęp­ne są don­ice betonowe, don­ice kami­enne, don­ice stalowe, don­ice ze stali corten ale także stale z tworzy­wa sztucznego.

Równie istotne przed zaku­pem don­ic jest zas­tanowie­nie się, gdzie nasze rośliny będą zimować. Nie każ­da don­ica nada­je się do trzy­ma­nia jej na zewnątrz w tem­per­at­u­rach minu­sowych. Don­ica z dodatkową izo­lacją ter­miczną ochroni układ korzeniowy rośliny nawet w bard­zo nis­kich tem­per­at­u­rach. W tym przy­pad­ku zale­camy głównie don­ice met­alowe z izo­lacją ter­miczną oraz don­ice betonowe UHPC bądź kon­glom­er­atu. Są to don­ice mro­zood­porne.

Należy również pamię­tać, że don­ice ogrodowe, don­ice na taras, ulice i parkowe dobier­amy odpowied­nio do wielkoś­ci bryły korzeniowej, dlat­ego w przy­pad­ku don­ic  ulicznych warto robić to z zapasem, aby uniknąc koniecznoś­ci  zmi­any na więk­sze wraz ze wzrostem rośliny. Jeśli rośli­na będzie miała zbyt cias­no, to szy­bko zwięd­nie. Warto zwró­cić jed­nak również uwage na fakt, że małych roślin nie  powin­no sadz­ić się od razu w dużych don­icach, ponieważ ich sys­tem uko­rze­nienia rozrośnie się zbyt moc­no w sto­sunku do częś­ci górnej rośliny.