Dzisi­aj podążamy za zre­al­i­zowanym w tym roku placu zabaw zlokali­zowanym na skw­erze św. o. Dami­ana de Veuster we Wrocławiu.
Peł­na nazwa projektu:
“Serce Szczepina dla każdego — kom­plek­sowe zagospo­darowanie skweru między Inowrocławską, Zachod­nią       i  Mł. Tech­ników” – etap II, w ramach Wrocławskiego Budże­tu Oby­wa­tel­skiego 2019, pro­jekt nr 215”.
Wykon­aw­ca: Retenc­ja Sp. zo.o. Wrocław.
Zamaw­ia­ją­cy: Zielony Wrocław