ECO-LINER

Obrzeża trawnikowe

 

Met­alowe obrzeża ścieżek i trawników to kluc­zowy ele­ment w pro­jek­towa­niu przestrzeni zielonych i kra­jo­brazów. W tej kat­e­gorii ECO-LINER wyróż­nia się jako doskon­ała propozy­c­ja dla wszys­t­kich, którzy poszuku­ją prostego, funkcjon­al­nego i eko­nom­icznego rozwiąza­nia do defin­iowa­nia granic ścieżek, rabat oraz innych obszarów zieleni. 

ECO-LINER to wszech­stron­na i budże­towa opc­ja, która znakomi­cie sprawdzi się zarówno w ogrod­nictwie, jak i w pro­jek­tach związanych z inżynier­ią lądową. Wniosą one porządek i este­tykę do przestrzeni pub­licznych, takich jak par­ki, skw­ery, czy ścież­ki, jak również staną się nieza­stą­pi­onym narzędziem w aranżacji pry­wat­nych ogrodów.

Jed­ną z kluc­zowych zalet ECO-LINER jest jej pros­to­ta mon­tażu. W odróżnie­niu od innych sys­temów, które mogą wyma­gać bardziej zaawan­sowanych umiejęt­noś­ci mon­tażowych, ECO-LINER jest niezwyk­le intu­icyjny. Pre­fab­rykowane met­alowe taśmy dostar­czane są w dłu­goś­ci­ach 200 cm i 300 cm, gotowe do dopa­sowa­nia do konkret­nych wymi­arów. Sam pro­ces dos­tosowywa­nia taśm do potrzeb­nej dłu­goś­ci jest szy­b­ki i łatwy – moż­na to zro­bić za pomocą stan­dar­d­owej tar­czy tnącej lub piły do metalu.

Bez­pieczne i trwałe mocow­anie to klucz do sukce­su każdego sys­te­mu obrzeża ścieżek. W przy­pad­ku ECO-LINER, fir­ma ofer­u­je płask­ie kotwy żelazne, które są nie tylko wyjątkowo trwałe, ale także łatwe w mon­tażu. Wbi­jane w grunt, kotwy te zapew­ni­a­ją sta­bil­ność i bez­pieczeńst­wo, umożli­wia­jąc przy­mo­cow­anie met­alowej taśmy na pożą­danej głębokości.

Nie ma znaczenia, czy pro­jek­tu­jesz nowy park, odświeżasz ist­nieją­cy ogród, czy pracu­jesz nad infra­struk­turą miejską — obrzeża trawnikowe ECO-LINER to wszech­stronne rozwiązanie, które pomoże Ci osiągnąć pożą­dany wygląd i funkcjon­al­ność. Pros­ta insta­lac­ja, trwałe mate­ri­ały i przys­tęp­na cena czynią ECO-LINER doskon­ałym wyborem dla tych, którzy cenią sobie jakość i oszczęd­ność jednocześnie.

Materiały i wymiary

 

Stal Corten

Wysokość: 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 mm
Dłu­gość: 2  / 3 / 5 / 6 mm
Dłu­gość: 2000 / 3000 mm

Stal ocynkowana

Wysokość: 100 / 150 / 250 mm
Dłu­gość: 3 / 5 / 6 mm
Dłu­gość: 2000 / 3000 mm

Stal walcowana

Wysokość: 100 / 150 / 250 mm
Dłu­gość: 3 / 5 / 6 mm
Dłu­gość: 2000 / 3000 mm

UWAGA:

 
  1. Dłu­gość obrzeży może być dos­tosowana do indy­wid­u­al­nych potrzeb poprzez przy­cię­cie na miejs­cu. Warto zaz­naczyć, że w przy­pad­ku blachy o gruboś­ci 2 mm, ze względów tech­nicznych, dłu­gość okładziny wynosi 1 920 mm zami­ast stan­dar­d­owych 2 000 mm.
  2. Niezwykłą zaletą obrzeży LINER jest możli­wość ich ręcznego wygi­na­nia. Dla blach o gruboś­ci 3 mm, promie­nie o wartoś­ci > 300 cm mogą być łat­wo for­mowane ręcznie. W przy­pad­ku blach o gruboś­ci 2 mm, nawet promie­nie > 100 cm są osiągalne.
  3. Ochrona przed śli­makami — stal Corten, z powodu swo­jego składu, stanowi nat­u­ral­ną bari­erę dla śli­maków, spraw­ia­jąc, że ich przemieszczanie się sta­je się znacznie utrud­nione. Dzię­ki temu, obrzeża wyko­nane z tej stali doskonale sprawdza­ją się jako grząd­ki warzy­wne, zapew­ni­a­jąc ochronę upraw przed niech­ciany­mi gośćmi.

Montaż

Insta­lac­ja i mon­taż obrzeży trawnikowych nigdy nie były prost­sze.  Dłu­gość met­alowych lis­tew stanow­ią­cych pod­stawę naszego sys­te­mu mogą być bezpośred­nio dos­tosowane do potrzeb na miejs­cu poprzez przy­cię­cia do odpowied­niej dłu­goś­ci Pamię­taj, że w przy­pad­ku ocynkowanej ogniowo list­wy, należy zapewnić zabez­piecze­nie krawędzi cię­cia poprzez zas­tosowanie cynku w sprayu.
W trak­cie wbi­ja­nia obrzeży Eco-lin­er w ziemię, warto zabez­pieczyć górną krawędź co ułatwi pro­ces mon­tażu. Połóż kawałek drew­na na list­wie przed wbi­ciem jej w grunt. Ten prosty zabieg nie tylko pomoże uniknąć uszkodzeń, ale także umożli­wi równomierne i kon­trolowane wbi­janie obrzeży, zapew­ni­a­jąc pre­cyzyjne dopasowanie.

KOTWY MONTAŻOWE

Kotwy mon­tażowe  to kluc­zowy ele­ment, który zapewni nieza­wodne mocow­anie obrzeży trawnikowych Eco-lin­er w podłożu. Dzię­ki innowa­cyjnej kon­strukcji, pro­ces insta­lacji sta­je się wyjątkowo prosty i skuteczny. Oto, dlaczego nasze kotwy to gwaranc­ja sta­bil­noś­ci na każdym etapie.

Rekomen­du­je­my umieszcze­nie jed­nej kotwy na każde 100 cm dłu­goś­ci obrzeża, co zapewni równomierne i solidne osadze­nie. Wyko­nane z wysok­iej jakoś­ci stali Corten lub stali nierdzewnej, kotwy posi­ada­ją pre­cyzyjnie wyko­nane fazowanie oraz napręże­nie wstęp­ne dla skutecznego zaciska­nia kole­jnych pan­eli obrzeży.

Nasze płask­ie kotwy są dostęp­ne w dwóch różnych ksz­tał­tach, które speł­ni­a­ją różne potrze­by mon­tażowe. Kot­wa do linii prostych gwaran­tu­je sta­bil­ną szczelinę odbior­czą, która skutecznie mocu­je list­wę ogranicza­jącą ścieżkę bez wzglę­du na warun­ki terenowe. Nato­mi­ast kot­wa do narożników zewnętrznych umożli­wia pewne i trwałe mocow­anie obrzeży w obszarach skrę­tu czy zagięcia..

Kotwy montażowe do obrzeży Eco-liner

SPOSOBY MONTAŻU

Ist­nieje wiele sposobów mocow­a­nia ECO-LINER w podłożu za pomocą kotew płas­kich. Poniższe przykłady pokazu­ją, jak w prak­tyce moż­na szy­bko i łat­wo wykon­ać montaż.

 

Połącze­nie dwóch pan­eli prostych
Połącze­nie dwóch mod­ułów bazowych za pomocą dwóch płas­kich kotew mon­tażowych lub: połącze­nie dwóch mod­ułów bazowych za pomocą  jed­nej płask­iej kotwy montażowej

Połączenia narożne
Narożnik: dwa mod­uły bazowe styka­jące się ze sobą, połąc­zone kot­wa­mi narożny­mi w narożniku
lub: wstęp­nie wygię­ty narożnik, zamo­cow­any za pomocą dwóch płas­kich kotew