Pro­jekt pow­stał w ramach real­iza­cji strate­gii mającej na celu rewital­iza­cję obszaru dziel­ni­cy Raval w Barcelonie, poprzez uczynie­nie jej atrak­cyjnym dla mieszkańców.

Strate­gia opar­ta jest na trzech wek­torach: po pier­wsze, wzmoc­nie­nie prze­puszczal­noś­ci i lep­sze połącze­nie bul­waru z otacza­ją­cy­mi uli­ca­mi. Opty­mal­iza­cję przestrzeni, tak aby w więk­szym stop­niu była wyko­rzysty­wana. I wresz­cie zaan­gażowanie lokalnych lid­erów, aby wygen­erować nową dynamikę tego miejsca.

W szczegól­noś­ci na nowo zdefin­iowano cen­tral­ny obszar Ram­bla del Raval, który do tej pory prak­ty­cznie nie ist­ni­ał. W celu pro­mowa­nia ducha spotkań, zde­cy­dowano się na zain­stalowanie trzech zestawów ławek mod­ułowych Escofet Comú. https://archgoods.eu/product/lawka-modulowa-comu/