Zalety nawierzchni bezpiecznych ze zrębek drewnianych

Naw­ierzch­nie bez­pieczne ze zrębków drew­ni­anych mają kil­ka zalet, które przy­czy­ni­a­ją się do ich popularności:

 1. Bez­pieczeńst­wo — zręb­ki drew­ni­ane są miękkie i elasty­czne, co pozwala na absorpcję siły uderzenia pod­czas upad­ków, zapo­b­ie­ga­jąc pow­stawa­niu urazów u dzieci.
 2. Nat­u­ral­ny wygląd — naw­ierzch­nie zrębkowe wyglą­da­ją nat­u­ral­nie i dobrze kom­ponu­ją się z otocze­niem, dzię­ki czemu częs­to są wybier­ane w parkach i na ter­e­nach rekreacyjnych.
 3. Niska cena — zręb­ki drew­ni­ane są sto­sunkowo tanie w porów­na­niu do innych mate­ri­ałów do budowy naw­ierzch­ni bez­piecznych, takich jak gumowe maty.
 4. Eko­log­iczność — zręb­ki drew­ni­ane są biode­grad­owalne i pochodzą z odnaw­ial­nych źródeł, co czyni je bardziej eko­log­iczny­mi niż niek­tóre inne mate­ri­ały do budowy naw­ierzch­ni bezpiecznych.

Warto również dodać, że naw­ierzch­nie bez­pieczne ze zrębków drew­ni­anych są łatwe w utrzy­ma­niu i wyma­ga­ją niewielkiego nakładu pra­cy w zakre­sie kon­serwacji. Dzię­ki temu są to pop­u­larne rozwiąza­nia dla szkół, przed­szkoli i placów zabaw, gdzie zapewnie­nie bez­pieczeńst­wa dzieciom jest kluczowe.

 
naturalne nawierzchnie bezpieczne na place zabaw
Zdję­cie naw­ierzch­ni bez­piecznej wyko­nanej ze zrębek drew­ni­anych Thermosafe

Naw­ierzch­nia bez­piecz­na ze zrębek drew­ni­anych to pop­u­larne rozwiązanie stosowane w przed­szko­lach, szkołach i parkach dla dzieci. Jest to mięk­ka powierzch­nia, która amortyzu­je upad­ki i zapo­b­ie­ga pow­stawa­niu urazów.

Aby ułożyć taką naw­ierzch­nię, należy wykon­ać kil­ka kroków:

 1. Przy­go­towanie podłoża — należy usunąć trawę i korze­nie, a następ­nie równomiernie wyrów­nać teren.
 2. Ułoże­nie geowłókniny — geowłókn­i­na zapo­b­ie­ga wyras­ta­niu chwastów i ogranicza erozję terenu.
 3. Ułoże­nie zrębek drew­ni­anych — najlepiej stosować drewno liś­ci­aste lub mieszankę drew­na liś­ci­astego i iglastego. 
 4. Wyrów­nanie naw­ierzch­ni — po ułoże­niu zrębek drew­ni­anych należy wyrów­nać powierzch­nię, tak aby była płas­ka i jednolita.

Naw­ierzch­nia bez­piecz­na ze zrębek drew­ni­anych wyma­ga reg­u­larnego utrzy­ma­nia, w szczegól­noś­ci w przy­pad­ku dużego ruchu, gdy zręb­ki mogą ulec zniszcze­niu. Należy również reg­u­larnie usuwać z niej liś­cie i gałęzie, aby zapo­biec gni­ciu drew­na i pow­stawa­niu pleśni.

Przed zaku­pem zrębek drew­ni­anych sprawdź:

 • czy dostaw­ca posi­a­da aktu­al­nych cer­ty­fikat potwierdza­ją­cy zgod­ność z nor­ma­mi bez­pieczeńst­wa EN 1176–1:2017–12, EN 1177:2018–3
 • czy dostaw­ca posi­a­da aktu­al­ny atest higien­iczny PZH, w ten sposób zyskasz pewność, że w pro­ce­sie pro­dukcji nie są stosowane środ­ki prze­ci­w­grzy­biczne, prze­ci­wg­nilne ani biocydy
 • sprawdź z jakich gatunków drew­na skła­da sie ofer­owana nawierzchnia
 • pochodze­nie drew­na — czy dostaw­ca zapew­nia 100% nat­u­ralne i nieo­bro­bione drewno pnia pochodzące ze zrównoważonego leśnict­wa. Unikaj tzw. drew­na pochodzącego z recyk­lin­gu np. palet transportowych.
Naw­ierzch­nia bez­piecz­na Ther­mosafe posi­a­da atest PZH oraz cer­ty­fikat TUV za zgod­ność z nor­ma­mi: EN 1176–1:2017–12, EN 1177:2018–3

Więcej informacji o nawierzchni bezpiecznej Thermosafe - tutaj