“We devel­op peo­ple” to mot­to naszego Klien­ta — firmy PCG GW Sp. z o.o. PCG — We devel­op people
Jesteśmy dum­ni, iż do real­iza­cji swo­jego zamierzenia — stre­fy rekrea­cyjno — sportowej na Osied­lu Futuria we Wrocław­iu, fir­ma PCG zde­cy­dowała się na wybór najbardziej zaawan­sowanych tech­no­log­icznie pro­duk­tów firmy KOMPAN!
“Pry­wat­ny park, wewnętrz­na oaza spoko­ju i relak­su dla mieszkańców Futurii. Miejsce do akty­wnego spędza­nia cza­su na wol­nym powi­etrzu, wśród zie­leni i na nowoczes­nych meblach miejs­kich” … w pobliżu Odry…
Swo­ją stre­fę akty­wnoś­ci zna­jdą także Najmłod­si Mieszkań­cy Futurii .
Istotne jest, iz Fun­dac­ja dzi­ała­ją­ca przy PCG kreu­je lokalne inic­jaty­wy i pro­mu­je zdrowy rozwój lokalnych społeczeństw w duchu sportowym, a Gru­pa PCG wyposaża swo­je inwest­y­c­je w infra­struk­turę dla aktywnych .
Link do inwestycji:
Wsród najbardziej zaawan­sowanych tech­no­log­icznie, a mówimy już tu o najwyższym świa­towym poziomie , zna­jdziecie tu m.in. pier­wszy we Wrocław­iu CROSSTRAINER (orbi­trek) firmy KOMPAN — oznacze­nie FAZ521 — z ekranem dotykowym #touch­screen
 Jak odporny na akty wan­dal­iz­mu jest nasz CROSSTRAINER
Must have — KOMPAN FITNESS APP
Aplikac­ja pod­czy­tu­je się automaty­cznie, kiedy tylko użytkown­ik pode­jdzie do  urządzenia fitness
Na koniec może­my dodać, iż mot­to firmy PCG — “We devel­op peo­ple” pasu­je ide­al­nie także do nas …
… zdrowe, szczęśli­we społecznoś­ci i tworze­nie dla nich przestrzeni to pri­o­ry­tet firmy KOMPAN
Dzięku­je­my PCG — We devel­op peo­ple za miłą i owoc­ną współpracę!
Mon­taż i naw­ierzch­nia: jak zawsze Kom­pa­nia Zabaw