Jed­na z ostat­nich real­iza­cji w Barcelonie tuż obok tar­gu Sant Antoni — w ramach której Escofet dostar­czył ław­ki Car­gol, Pra. W ramach prowad­zonych prac udało się stworzyć pon­ad 26 000 m² przy­jaznej powierzch­ni pub­licznej dla mieszkańców.
Idea pro­jek­tu odpowia­da potrze­bie reor­ga­ni­za­cji miast w taki sposób, aby dopa­sowywały się głównie do potrzeb pieszych i row­erzys­tów a w drugiej kole­jnoś­ci trans­portu samo­chodowego. W ten sposób ulice odzysku­ją pier­wotne funkcje.

 

 

Wdroże­nie idei tzw. superbloków w Barcelonie jest strate­gią stosowaną do prze­bu­dowa­nia mias­ta poprzez nowe sposo­by grupowa­nia trady­cyjnych jej ele­men­tów. Rola ulic została ponown­ie prze­myślana, zachę­ca­jąc do inter­akcji, grup społecznych i renat­u­racji przestrzeni pub­licznej. Wyko­rzys­tu­je się  jak najwięcej nat­u­ral­nych ele­men­tów  w celu uzyska­nia wspól­nych, zielonych i bez­piecznych przestrzeni dla mieszkańców.