#WROCŁAW, dziel­ni­ca #Popow­ice
Na potrze­by real­iza­cji placu zabaw w pobliżu uli­cy Białowieskiej dostar­czyliśmy jed­no z najnowocześniejszych, a na pewno jedyne w Polsce  urządze­nie Cliff Rid­er … a tuż obok stanęła góra Fuji  … a wszys­tko od #KOMPAN
To niezwykłe wyzwanie dla dzieci, które mogą się poczuć, jak­by skakały w przest­worzach .… Tylko dla odważnych … gru­pa wiekowa 6 lat plus.
Dzięku­je­my za współpracę:
Pro­jek­tant: Budotechnika
Inwest­or: SM Popowice
Wykon­aw­ca: Retencja