Jest to ciekawy przykład prze­bu­dowy lokalnej szkoły pod­sta­wowej, która obe­j­mowała m.in. budowę nowoczes­nej hali sportowej w niewielkiej miejs­cowoś­ci Dol­ní Břežany tuż pod Pragą. W ramach pro­jek­tu udało się stworzyć miejsce lokalnej akty­wiz­a­cji sportowej, które służy mieszkań­com miastecz­ka. W ramach prowad­zonych prac, pow­stał również atrak­cyjny teren rekrea­cyjny wokół szkoły. Postaw­iono tam w jed­nym ciągu dwanaś­cie ławek BORDO tworząc opty­cznie jed­ną długą ławkę, umożli­wia­jącą wygodne siedze­nie wszys­tkim licznie odwiedza­ją­cym tere­ny sportowe.

Zain­stalowane pro­duk­ty: ław­ki BORDO