Prezen­tu­je­my zdję­cia kole­jnego pieknego placu zabaw, przy współt­worze­niu którego mieliśmy swój udział.
Nowoczes­na architek­tu­ra! Jak miło nam znaleźć się w takim wyjątkowym miejscu.
Ze wzglę­du na park­ing podziem­ny w tym miejs­cu, zapro­ponowal­iśmy wszys­tkie urządzenia zaba­wowe mar­ki KOMPAN w wer­sji mocow­a­nia do stropu (sur­face)
KOM­PAN­Play­grounds Kom­pan Polska