Zamek Schloss Dyck to słyn­ny, otoc­zony fosą obiekt z XI wieku, który otac­zony jest przez rozległy park i ogród w sty­lu ang­iel­skim. His­to­ryczny park zamkowy jest jak wys­pa w otwartym kra­jo­bra­zie rolniczym.

Ideą pro­jek­tu było  stworze­nie innowa­cyjnego i współczes­nego parku, przy zachowa­niu sza­cunku do his­to­rycznej częś­ci terenów zielonych.

Duże obszary obsad­zone zostały trawa­mi uprawny­mi (Miskant Olbrzy­mi), w ten sposób wyz­nac­zone zostały tere­ny dawnych pól uprawnych, roz­cią­ga­ją­cych się na obszarze 24 ha.

W ramach prowad­zonej plan­tacji trawy wyz­nac­zone zostały puste przestrze­nie, w których przewidziano ogrody demon­stra­cyjne. Miskant Olbrzy­mi, stosowany jest jako biopali­wo dlat­ego pod koniec zimy jest cię­ty. W ten sposób kra­jo­braz zmienia for­mę, kolory i tek­sturę przez cały rok.